ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

៣. ទូរស័ព្ទផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់សំរាប់ជនបរទេស[0800-024111]

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Foreign Affairs Section
  • ចុចមើល :780
លេខទូរស័ព្ទផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាក្នុងជីវភាពសម្រាប់ជនបរទេសនៅតៃវ៉ាន់0800-024-111

មួយ. ខ្លឹមសារសេវាកម្ម៖ សេវាកម្មប្រឹក្សាក្នុងតម្រូវការជីវភាពនិងការសមស្របការរស់នៅក្នុងតៃវ៉ាន់សម្រាប់ជនបរទេសនិងប្រជាជនចំនូលថ្មី រួមទាំងទិដ្ឋការ ស្នាក់នៅ ធ្វើការ ការអប់រំនិងវប្បធម៌ ការបង់ពន្ធ ការថែរក្សាសុខភាព ការដឹកជញ្ជូន សេវាកម្មរកការធ្វើ ការព្យាបាលជម្ងឺនិងសុខាភិបាល សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ការអប់រំនិងចិញ្ចឹមកុមារ សេវាសុខមាលភាព ព័ត៌មានខាងច្បាប់ ព័ត៌មានជីវភាពនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត នឹងផ្តល់សេវាជាភាសាចិន អង់គ្លេស ជប៉ុន វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ ខ្មែរ។

ពីរ. ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្ម ៖
(មួយ) ភាសាចិន អង់គ្លេស ជប៉ុន ៖ ពេញ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយមិនសម្រាកទេពេញមួយឆ្នាំ
(ពីរ) ភាសាវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ ខ្មែរ ៖ ពីម៉ោង9ពេលព្រឹក ដល់ម៉ោង17ពេលរសៀល រាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ(មិនរួមទាំងថ្ងៃបុណ្យជាតិនិងថ្ងៃសម្រាកទៀត)។

បី. របៀបផ្តល់សេវាកម្ម ៖ នឹងផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទជាភាសាចិន អង់គ្លេស
ជប៉ុន វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃនិងខ្មែរ ដោយបុគ្គលិកចេះភាសាចិននិងភាសាបរទេស
ផ្សេងទៀត។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម