ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

News

  • Online Application for R.O.C. (Taiwan) Travel Authorization Certificate (Applicable to citizens of India, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Cambodia and Lao) icon
  • មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសំណួរតាមអ៊ីនធឺណែតសំរាប់ចំនួនអ្នកដែលកំពុងរង់ចាំ icon
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម