ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

News

  • Online Application for R.O.C. (Taiwan) Travel Authorization Certificate (Applicable to citizens of India, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Cambodia and Lao)
  • មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសំណួរតាមអ៊ីនធឺណែតសំរាប់ចំនួនអ្នកដែលកំពុងរង់ចាំ
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម