ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

សំនួរតែងតែជួបប្រទះញឹកញាប់

ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម