ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ចំណែកពិសេសពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់សំរាប់ជនបរទេស

ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម