ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ទីភ្នាក់ងារជាតិអន្តោរបន្វសន៍បានបងាាញពីផផនការ “សកមមភ្នពពាណិជ្ជកមមផកលងកាលយ ន្ពសាចារពិតរបាកដ” ន្ោយរកុមជ្ួញដូរមនុសស

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Anti-Human Trafficking Section
  • ចុចមើល :1875
ន្ៅថ្ថៃទី 10 ផែមីត រពះរាជ្អាជាាថ្នការិយាល័យរពះរាជ្អាជាាមណឌលថ្តបុិថ្នតុលាការមណឌលថ្តបុិផដលដឹកតាំន្ោយមន្រនោីថ្នកងតរមួតទីរកុង Tao Yuan មន្រនោីថ្នរកុមន្សុ បអន្ងេតឧរកិដឋកមមថ្នការិយាល័យប ូលីសទីរកុង Tao Yuan និងមន្រនោីថ្នតាំបន់ Wan Hua ថ្នការិយាល័យប ូលីសទីរកុងថ្តបុិ បានតាំយកសាំបុរតផដលផសវងរក និងបានពរងីករកុមជាន្ររ នដល់មណឌលថ្តបុិ មណឌលទីរកុងថ្តបុិថមី និងមណឌល Tao Yuan។មន្រនោីបានបងាាញពីផផនការ “សកមមភ្នពពាណិជ្ជកមមផកលងកាលយ ន្ពសាចារពិតរបាកដ” ន្ោយរកុមជ្ួញដូរមនុសស ផដលបានបងាាញស្រសោីមកពីរបន្ទសរិនន្ោយែុសរាប់ បានគរាមកាំផែងពួកន្គ និងបានរូលរួមកាុងការន្កងរបវ័ញ្ចផលូវន្ភទ។ មន្រនោីបានឃាត់ែលួនសាជ្ិករកុមរាំនួន 13តក់ជាមួយដីកាចាប់ន្ៅនឹងកផនលង និងរឹបអូសភសោុតាងជាន្ររ ន។ សាំណុាំន្រឿងរតូវបានន្ផេរន្ៅការិយាល័យរពះរាជ្អាជាាមណឌលថ្តបុិសរាប់ការបនោការន្សុ បអន្ងេត។ ទីភ្នាក់ងារជាតិអន្តោរបន្វសន៍បាននិយាយថារកុមជ្ួញដូរមនុសសគឺជាអងគការឧរកិដឋកមម ផដលដឹកតាំ និងន្រៀបរាំន្ោយបុរសផដលានរតកូល “Zhu”។ រកុមបានសាាសស្រសោីវ័យន្កមងកាុងរបន្ទសរិន ស្រសីោាាក់បានបង់ 30 ពាន់ដុលាលរសរាប់ជ្នសងស័យ Zhu និងអាកផសាំគាំនិត Guo ន្ដ មបីផកលងភសោុតាងថ្នន្សវាកមម ការបញ្ជជក់ន្ផសងៗ ជាន្ដ ម។ ស្រសោីទាំងន្នះរតូវបានអន្ញ្ជ ញកាុងតមជាអាកសផមោងន្សៀក។ ការពិត ស្រសោីទាំងន្តះមកន្កាះថ្តវា ន់ន្ដ មបីរូលរួមកាុងន្ពសាចារែុសរាប់។ វាបានរាំណាយន្ពលន្ល សពីកនលះឆ្ាាំន្ដ មបីរបមូលភសោុតាង តាមោន និងផសវងរកសាំណុាំន្រឿងទាំងមូល។ រកុមបានផណតាំរកុមរាំនួន 6 ស្រសោីសរុបរបផែល 82 តក់ពីរបន្ទសរិនមកន្កាះថ្តវា ន់ និងបានន្រប វិធីសាស្រសោថ្នការវាយរបហារែិងា ការផែកទិោឋការ និងន្ផសងន្ទៀត ន្ដ មបីបងខិតបងខាំស្រសោីទាំងន្តះរូលរួមកាុងន្ពសាចារ។ កងតរមួតទីរកុង Tao Yuan ានភសោុតាងថ្នរកុមជ្ួញដូរមនុសស បានរកន្ ញឱកាស បានរាយការណ៍ដល់រពះរាជ្អាជាាថ្នការិយាល័យរពះរាជ្អាជាាមណឌលថ្តបុិថ្នតុលាការមណឌលថ្តបុិន្ដ មបីចាប់ែលួន។ មន្រនោីបានចាប់ជ្នសងស័យ Zhu និងស្រសោីន្ពសាចាររាំនួន 13 តក់ និងស្រសោី 3 តក់ពីរបន្ទសរិនន្ៅនឹងកផនលង។ សាំណុាំន្រឿងទាំងមូលរតូវបានន្ផេរសរាប់ការន្សុ បអន្ងេតន្ោយន្យាងន្ៅតាមរាប់បងាេរការជ្ួញដូរមនុសស បទន្លម សផលូវន្ភទ រាប់ផដលរគប់រគងទាំតក់ទាំនងរវាងមនុសសថ្នតាំបន់ថ្តវា ន់ និងតាំបន់ដីន្ោក និងរាប់បងាេរឧរកិដឋកមមផដលបានន្រៀបរាំទុក។ ទីភ្នាក់ងារជាតិអន្តោរបន្វសន៍ផថលងថា ររកឆ្លងកាត់កាលយជាានការផ្លលស់បោូរកាន់ផតញឹកញាប់។ វិធីផដលរបជាជ្នដីន្ោកោក់ពាកយមកន្កាះថ្តវា ន់កាន់ផតផបលកៗោា។ អងគការែុសរាប់ានបាំណងន្កងរាំន្ណញថ្នការអនុវតោន្ដ មបីរកផលរាំន្ណញែុសរាប់។ ទីភ្នាក់ងារនឹងពិនិតយ និងន្សុ បអន្ងេតយា ងយករិតោទុកោក់។ ទីភ្នាក់ងារានជ្ាំន្នឿរិតោ និងអារកាត់ផ្លោរ់ផលូវែុសរាប់។ ជ្នបរន្ទសផដលរង់មកន្កាះថ្តវា ន់ សូមោក់ពាកយសុាំន្ោយន្យាងតាមន្ោលបាំណងពិតរបាកដ។ កុាំរបថុយ។ ន្ប សកមមភ្នពផដលអាករូលរួមមិនផមនជាន្ោលបាំណងផដលអាកោក់ពាកយ។ ផលវិបាកធៃន់ធៃរគឺរាំន្លាភរាប់ផដលរគប់រគងទាំតក់ទាំនងរវាងរបជាជ្នថ្នតាំបន់ថ្តវា ន់ និងតាំបន់ដីន្ោក និងរាប់ឧរកិដឋកមមផដលទក់ពាក់ព័នធ។ បផនែមការន្ចាទរបកាន់ថ្នបទឧរកិដឋ ទណឌកមមរដឋបាលថ្នការចាកន្រញន្ោយបងខាំ និងការបញ្ចូលកាុងការរគប់រគងថ្នការរូលកាុងនឹងរតូវបានអនុវតោ។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម