ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

សហប្រតិរតិតការអន្តរជាតិន្ិងសងខាងទាំងពីរនន្ប្រកសមុប្រ

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Foreign Affairs Section
  • ចុចមើល :1218
មួយ. ឈរលលើមូលដ្ឋាន្លសមើគ្នាន្ិងផ្តល់ផ្លប្រលោជន្៍គ្នាលៅវិញលៅមក រលងកើន្រាំនាក់រាំន្ងសហប្រតិរតតិ ការអន្តរជាតិ រលងើតក មលយោបាយទក់រង ល ើមបីរលប្មើជន្ន្ិរលរសរណ្តត ប្រលរស លហើយប្រឆាំងឧប្កិ ាកមម ឆ្លងកាត់ប្ពាំដ ន្។(មួយ) រលងកើតមលយោបាយសហប្រតិរតតិការសកមមជាមួយន្ឹងអងគការអលនាតប្រលវសន្៍ រីស្នាក់ការប្រចាំនតវ៉ាន្់ ររស់ប្រលរសជាន គូ ន្ិងអងគការលប្ៅរដ្ឋាភិបាល(NGO) ល ើមបីរមួគ្នាប្រឆាំងឧប្កិ ាកមមឆ្លងកាត់ប្ពាំដ ន្ ន្ិង ធានាសិរិមធ ន្ុសសររស់ជន្អលនាតប្រលវសន្៍ លហើយជួយលដ្ឋោះស្រស្នយរញ្ហា អាំពីជន្ន្ីរលរសរវងភាគីទាំងពីរ ជន្ន្ីរលរសឈរ់លៅ ស្នាក់លៅ ឬជួយសលគ្គោះលៅលពលអាសន្ាជាល ើម។(ពីរ)ជាំរញុប្រលរសពាក់ព័ន្ធរុោះហតថលលខាលលើ「អន្ុសារណៈលោគយល់គ្នា(MOU)សីពតីកិរចការអលនាតប្រលវ សន្៍ន្ិងសហប្រតិរតិតការលលើការររ់ស្នកត់ជួញ ូរមន្ុសស」រលងើន្ក សហការជាមួយន្ឹងរណ្តត ប្រលរសន្ិង NGOអន្តរជាតិ។ សពវនងៃលន្ោះបាន្រុោះហតថលលខាជាមួយន្ឹងប្រលរស ូរជាម៉ាុងលគគលី ឥណឌូលណសុី គគាំរ ី ហុងឌូរ៉ាស លវៀតណ្តម បា៉ារ៉ាគគយ អាលមរិក ប្រជុាំលកាោះសូឡូលមន្ លរលីហស សឹងប្កីសតូហវូន្ិងន្ីវិស ជរ៉ាុន្ គគលតម៉ាឡាន្ិងស្នវសុីឡង់ជាល ើម បាន្រលងើតកលឡើងសហការជិតសាិរធលៅវិស័យកិរចការអលនាតប្រលវសន្៍ ការររ់ស្នកត់ជួញ ូរមន្ុសស ន្ិងប្រឆាំងលភរវកមមអន្តរជាតិជាល ើម។ពីរ. ល ើមបីររ់ស្នកត់ជន្លលមើសរារ់លៅរិន្ន្ិងនតវ៉ាន្់ប្រប្ពឹតតអាំលពើខុសរារ់ ូរជាជួញ ូរមន្ុសស លួររូល ប្ពាំដ ន្ជាល ើម រាំផ្លិររាំផ្លលញសណ្តត រ់ធាារ់សងគម លហើយរ្ករជន្លលមើសលឆ្លៀតឱកាសនតវ៉ាន្ន្ិងរិន្ ទក់រងគ្នាកាន្់ដត្យស្រសួល លាក់បាាំងលៅរិន្ លោងតាម「កិរចប្ពមលប្ពៀងសីពតីសងខាងទាំងពីរនន្ប្រក សមុប្ររមួគ្នាប្រឆាំងឧប្កិ ាកមមន្ិងជាំន្ួយខាងរារ់」 នាយកដ្ឋាន្លយើងបាន្ជាំរញុអងគការអន្ុវតតរារ់តាំរន្់ ទាំងពីរលយវើរសសនាកិរចន្ិងផ្លលស់រតូរលោរល់លៅវិញលៅមកប្រចាំឆាាំ រលងកើតយន្តការជួយលដ្ឋោះស្រស្នយរវង តាំរន្់ទាំងពីរ ជួយចរ់ន្ិងរញ្ជូន្ជន្លលមើស លហើយឈរលលើលគ្នលការណ៍ 「សហប្រតិរតិតការសពវប្គរ់ ររ់ ស្នកត់រាំណុរសាំខាន្់」 ល ើមបីពប្ងឹងយន្តការប្រឆាំងន្ឹងឧប្កិ ាកមមរមួគ្នា។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម