ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

កិច្ចការអំពីការឈប់នៅនិងស្នាក់នៅសំរាប់ជនបរនេស

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Editing & Archives Section
  • ចុចមើល :1162
នាយកដ្ឋាននយើងេេួលបនទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការនច្ញច្ូលគ្ពំដែនសំរាប់ជនបរនេស កិច្ចការសំខាន់ៗរឺ េេួលករណីនសើសាុំនានារបស់គ្បជាពលរែា នាយកដ្ឋាននយើងបានចាត់តំងមជឈមណឌលផ្តល់នសវានៅ គ្កុងនិងនេតត(គ្កុង)នានាេូទំងតតវា៉ាន់ នែើមបីផ្តល់នសវាលអតមតំបន់ភា្លម។កិច្ចការសំខាន់ៗរបស់មជឈមណឌលផ្តល់នសវារឺេេួលយកករណីនសើសាុំនច្ញច្ូលគ្ពំដែន(គ្បនេស) ឈប់ នៅ ស្នាក់នៅនិងតំងលំនៅដែលនលើកន ើងពីគ្បជាជនមហាែីនោក គ្បជាពលរែាហុងកុងនិងម៉ាេូ និង គ្បជាពលរែាតតវា៉ាន់ដែលមិនទន់ច្ុុះបញ្ជីនសៀវនៅគ្រួស្នរ និងករណីនសាើសុំពនារនពលឈប់នៅ ស្នាក់នៅ និងស្នាក់នៅជាស្នាពរដែលនលើកន ើងពីជនបរនេស និងកិច្ចការគ្តួតពិនិតយនិងគ្បរល់ប័ណណ ឬពិនិតយនិង បតូរ ជនបរនេសដែលរស់នៅតតវា៉ាន់សុេធដតអាច្សួររករាល់កិច្ចការរបស់នាយកដ្ឋាននយើងនៅមជឈមណឌល ផ្តល់នសវាតមតំបន់ភា្លម។នគ្ៅពីននុះ នែើមបីកាត់បនាយេគ្មង់ការ ផ្តល់ភា្ពងាយស្សួលែល់គ្បជាពលរែា នាយកដ្ឋាននយើងនឹងបនត នបើកនសវាកមមនសាើសុំតមអុីនន ើដណតគ្រប់គ្បនេេ រួមទំងគ្បនេសអាសុីអនរាយ៍ទំងគ្បាំមកេសសនាតតវា៉ាន់ មិនបាច្់េិដ្ឋាការនេ និងលិេិតអនុញ្ញា តច្ូលតតវា៉ាន់សំរាប់គ្បជាពលរែាគ្កុងហុងកុងនិងម៉ាេូ នទុះជានៅផ្ទុះ ឬកដនលងណា ឲ្យដតមនអុីនន ើដណត ក៏អាច្នលើកន ើងនសច្កីនតសើសាុំតមអុីនន ើដណតបាន ន ើវែូនច្ាុះ អាច្ កាត់បនាយេគ្មង់ការ សនសំសំតច្នពលនវលា ផ្តល់ភា្ពងាយស្សួលែល់គ្បជាពលរែា។ច្ំដណកច្ំន ុះគ្បជាជនមហាែីនោកច្ង់មកែល់តតវា៉ាន់ នាយកដ្ឋាននយើងនឹងផ្សំជាមួយនឹងនោល ននោបាយរបស់រដ្ឋាេិបាលច្ិននិងតតវាន់ មិនថាមកតតវា៉ាន់នែើមបីនេសច្រណ៍កតី ស្នកសួរញាតិសនាតនកតី ពាបាលជមឺកងី តលំអនស្នេ័ណភា្ពកតី នហើយនិសសិតច្ិនមកតតវា៉ាន់នរៀន នហើយច្ំន ុះករណីដែលបតីឬគ្បពនធ នៅតតវា៉ាន់នសាើសុំជួបជុំោា ស្នាក់នៅ នៅមជឈមណឌលផ្តល់នសវាសុេធដតអាច្េេួលយក គ្តួតពិនិតយនិងផ្តល់ ប័ណណ។នដ្ឋយស្នរេំនាក់េំនងច្ិននិងតតវា៉ាន់បានអេិវឌ្ឍន៍ោ៉ាងនល ន នយើងបានផ្តល់នសវានសើសាុំតមអុីនន ើដណ តជាបនតបនាទប់ ែូច្ជានេសច្រណ៍ ពាលបាលជមឺ ងលំអនស្នេ័ណភា្ព គ្តួតពិនិតយសុេភា្ព និសសិតច្ិន មកនរៀន និងសកមមភា្ពវិជាជជីវៈនិង ណិជជកមម គ្បជាពលរែាមិនបាច្់នច្ញនគ្ៅផ្ទុះគ្បរល់នសច្កតីនសាើសុំ ក៏ អាច្នសើសាុំតមអុីនន ើដណតនៅផ្ទុះបាន នគ្កាយពីគ្តួតពិនិតយរច្ួ បង់គ្បាក់តមអុីនន ើដណតរច្ួ ក៏អាច្នបាុះ ពុមភប័ណណនហើយ។ ចាប់ពីតងងេី1ដេមករា ឆ្ាំ2015 បានអនុវតតនោលននោបាយន វើែំនណើរពីតតវា៉ាន់ែល់ច្ិន អនុញ្ញា តមកែល់តតវា៉ាន់នេើបផ្តល់េិដ្ឋាការ នហើយច្ំន ុះអាកនេសច្រច្ិនមកតតវា៉ាន់េសសនា នយើងបាន នរៀបច្ំេគ្មង់ការនសើសាុំតមនលបឿននល ន នែើមបីនលើកកមពស់គ្បសិេិភា្ធពរែាបាល ន ើឲ្វយការទក់េងោានៅ វិញនៅមករវាងច្ិននិងតតវា៉ាន់កាន់ដតងាយស្សួល។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម