ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

រគ្រប់គ្រងសន្ិសតុខគ្រំដែន្

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Border Affairs Corps
  • ចុចមើល :1226
មួយ. ការគ្ររួរិន្ិរយនៅនរលនេញេូលគ្រំដែន្គ្រុមរិេចការគ្រំដែន្របស់ាយយរ្ឋានន្នយើងទទួលខុសគ្រវចេំនក ការាររគ្រប់គ្រងសន្ិសតុខនៅនរល្នករនវើ ែំន ើរនេញេូលគ្រំដែន្នៅរាល់គ្រលាន្យន្តន ន្ិងរំរង់ដែ គ្រលាន្យន្តន ន្ិងរំរង់ដែ្ន្តរជារិ ន្ិងរភ្ជាប់េិន្ន្ិងតរវ៉ាន្់ផ្ទាល់ជាេំ ុ បាន្រាយនៅគ្រលាន្យន្តន ទំង10រំបន្់ រឺសងសាន្ នៅយាន្់ តរេុង នៅសយុង លាន្ តររុង ែឹងហូ ឃីន្មិន្ តរណាន្ន្ិងចាយី នហើយមាន្រំរង់ដែទំង15រំបន្់ រឺ ឃីឡុង តរបី ស ូនោ លាន្ ហឺភីង តរេុង ដមលាច នៅសយុង ឃីន្មិន្ស ុយនោ លាចលូ មា៉ាជូហ ូនោ ដប សា ោន្ភីង មា៉ារុងន្ិងប ូដរជានែើម។ វុររិេចសំខាន្់រឺគ្រួររិន្ិរយប័ ណរបស់្នករនទសេរ នេៀសវងជន្ នលើសមេាប់កាន្់លិខិរឆ្លងដែន្ដរលងកាលយ ឬបន្ំទលទួលលិខិរឆ្លងដែន្ឬលិខិរនែេងនទៀរ នែើមបីឆ្លងដែន្ ខុសេាប់ នរទទួលបន្ាុរវំៗនលើសន្តិសុខគ្រំដែន្ នហើយែតល់នសវសំរាប់គ្បជាជន្ន្យគ្បសិទិភ្ជធរខពស់ នវ ើឲ្យ្នករនទសេរមរតរវ៉ាន្់ទទួលនសវរមមឆ្លងដែន្ដែលមាន្រុ ភ្ជរខពស់ នវ ើឲ្យនរស្សឡាញ់តរវ៉ាន្់។រីរ. ការគ្រប់គ្រងការនេញេូលគ្រំដែន្ាយយរ្ឋានន្នយើងបាន្នយាងតាមមាគ្តាទី6ន្ិងទី7តន្「េាប់សីរតីការនេញេូលគ្រំដែន្ន្ិង្នាយតគ្បនចសន្៍」
ដែលរំ រ់្ំរីគ្បការ មឃារ់គ្បជារលរែឋាននេញេូលគ្រំដែន្ ន្ិងមាគ្តាទី18ន្ិងទី21ដែលរំ រ់្ំរី គ្បការ មឃារ់ជន្បរនទសនេញេូលគ្រំដែន្ ទទួលខុសគ្រវចេំនក ររ ីដែល មឃារ់នេញេូលគ្រំ ដែន្ ដែលរាល់្ងគការរុលាការ ្ងគការគ្រប់គ្រងររ៌មាន្ ្ងគការការករជារិ ្ងគការរយន្ិងហិរញ្ញចរថុ បាន្ែតល់្ំណាេ នហើយគ្រុមវំនន្ ន្ឹងទទួលខុសគ្រវចេំនក ការតាម្ន្ន្ិងន្ ស្សាយររ ីគ្រប់គ្រង ការនេញេូលគ្រប់គ្បនភទ។បី. ការនគ្បើគ្បាស់បនេចរចិទាររ៌មាន្នៅគ្រំដែន្នែើមបីនលើររំនឡើងគ្បសិទិភ្ជធរនលើការគ្រួររិន្ិរយ្នករនទសេរនៅនរលឆ្លងដែន្ នហើយរគ្ងឹងការគ្រប់គ្រង សន្ិសតុខគ្រំដែន្ គ្រុមវំនន្ បាន្បនងើរកនឡើង「គ្បរ័ន្ធររ៌មាន្្ំរី្នករនទសេរមុន្ន្ឹងន នហើរ(Advanced Passenger Information System,APIS)」ន្ិង「គ្បរ័ន្ធគ្រួររិន្ិរយ្នករនទសេរមុន្ន្ឹងន នហើរ(Advanced Passenger Processing System,APP)」នរៀបេំដខេការករមុន្នរលយន្តន មរែល់ ោេរគ្មងគ្រួររិន្ិរយ ្នករនទសេរដែលរួរសងេ័យមុន្ន្ឹងនេញេូលគ្រំដែន្ន្យគ្បសិទិភ្ជធរ ែូេជាជន្នលើសមគ្រវចេង់ចាប់ ជន្ នលមើសជួញែូរនគ្រឿងនញៀន្ នភរចររ ន្ិងមន្ុសេគ្រវចគ្រប់គ្រងនែេងនទៀរជានែើម នែើមបីចារ់ចិោន្ការបារករ ន្ិងន្ ស្សាយ។នហើយបាន្បនងើរកនឡើង「គ្បរ័ន្ធ e-gate គ្រួររិន្ិរយន្ិងឆ្លងដែន្ន្យស័យ គ្បចរត」នទៀរ ែេំជាមួយន្ឹង បនេចរនទសសាគល់ភិន្ភ្ជរមុខន្ិងសានកមគ្មាមតែ ែតល់នសវឆ្លងដែន្ន្យភ្ជរារយស្សួលសំរាប់គ្បជា រលរែឋានន្ិងជន្បរនទសដែលមាន្្រតសញ្ញញ ប័ ណសានករ់នៅ ឲ្យដរ្នករនទសេរបាន្នសើសនកុំេុ បញ្ាីទុរជា មុន្រ៏ោេនគ្បើគ្បាស់បាន្ នរលនចលាសំរាប់ឆ្លងដែន្រគ្មវចដរ12ចិាយទី នហើយចាប់រីតងៃទី1 ដខសី ឆ្នកំ2015 នៅគ្រលាន្យន្តន ន្ិងរំរង់ដែសំខាន្់ៗទូទំងតរវ៉ាន្់ បាន្ររ់គ្តាន្ិងររាទុរ នហើយនគ្បៀបនវៀបភិន្ ភ្ជរខាងជីចសាសត(ភិន្ភ្ជរនលើមុខន្ិងសានកមគ្មាមតែ)របស់ជន្បរនទស នែើមបីនេៀសវងជន្បរនទសបន្ំល នគ្បើគ្បាស់្រតសញ្ញញ ្នករនែេងនទៀរនេញេូលគ្រំដែន្។បួន្. នសវឆ្លងដែន្នៅគ្រំដែន្នែើមបីនលើរែំនឡើងគ្បសិទិភ្ជធរតន្នសវគ្រួររិន្ិរយការនេញេូលគ្រំដែន្ នហើយែេំជាមួយន្ឹងនោល ន្នយាបាយដងទំគ្បជារលរែឋាន្ន្់នខាយដែលែតល់ន្យសភ្ជរែឋានបាល គ្រុមវំនន្ បាន្នរៀបេំរដន្លង រិនសសែតល់នសវសំរាប់「ជន្កាន្់ប័ ណ្ន្ុញ្ញញ រសានករ់នៅតរវ៉ាន្់」ន្ិង「គ្េរឆ្លងដែន្សំរាប់ជន្រិបារនវើ ែំន ើរ」 នៅសាលគ្រួររិន្ិរយប័ ណនេញេូលគ្រំដែន្ នវើឲ្ យជន្ន្ីរនទសន្ិង្នកររិបារនវើែ ំន ើរចាប់ ោរមម ៍ថាររ់នៅតន្ិងទទួលនសវរមមលគ្អបនសើរ នហើយលុបនចាលដបបបទសរនសរ「តារាងេុ បញ្ាីនេញរី គ្រំដែន្」សំរាប់្នករនទសេរមាន្សញ្ញា រិបរនទស នវើឲ្ យរនបៀបគ្រួររិន្ិរយនេញេូលគ្រំដែន្សំរាប់ជន្ បរនទសកាន្់ដរារយស្សួល នហើយបន្តជំរញុ「សរមមភ្ជរសុជីចវម៌ ញញឹម ន្ិងងរ់រាល」 「សរមមភ្ជរ នគ្ជើសនរសើមន្តន្ីត្នាយតគ្បនចសន្៍ដែលមាន្ោរបបរិរយាិបនគ្មើលបអំែុរ」 នែើមបីនលើរនឡើងចបបវម៌បនគ្មើរនកុង ្ងគការ នរៀបេំបន្ាប់សំរាប់រងចាំនវើ សន្ាាយនៅគ្រំដែន្សំរាប់បីឬតគ្បរ័ន្ធជាជន្មររីម ែីនោរ យរេិរត ទុរ្រ់នលើសិទិមធន្ុសេន្ិងនសវរមម នលើរែំនរើងគ្បសិទិធភ្ជរន្ិងរុ ភ្ជរបនគ្មើសំរាប់ការនេញេូលគ្រំ
ដែន្ន្ិងឆ្លងដែន្។គ្បាំ. ការនសុើប្នងករន្ិងចាប់្នករជួញែូរមន្ុសេនៅគ្រំដែន្នែើមបីបនងកើន្ការគ្រួររិន្ិរយ្នករជួញែូរមន្ុសេនឆ្លៀររំបន្់តរវ៉ាន្់ បតូរយន្តន លួេឆ្លងដែន្ែល់គ្បនទស នែេងនទៀរ េំនក យន្តន ឆ្លងដែន្មររីគ្បនទសោនមររិ កាណា្ ជប៉ាុន្ ្ូស្ត្សាតលីន្ិងគ្បនទស្ុឺរបុជា នែើម ន្ឹងនរៀបេំគ្រួររិន្ិរយនៅបន្ាប់រងចាំយន្តន ឬបន្ាប់ឆ្លងដែន្ នបើសិន្នឃើញ្នករនទសេរដែលរួរឲ្យ សងេ័យ ន្ឹងសួរររន្ិងបញ្ញា រ់្រតសញ្ញញ ភ្ជលមៗ នែើមបីទប់សាករ់នរនឆ្លៀរឱកាសបតូរយន្តន នហើយ លួេឆ្លងដែន្។ 
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម