ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

នាយករង

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Appointing and Dismissal Section
  • ចុចមើល :62
副署長林宏恩 នាយករង  លីងហុងអិន ប្រវត្តការសិក្សា៖
  1. អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងគោលនយោបាយ សាកលវិទ្យាល័យតៃប៉ិ
  2. បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីនាយនគរបាលរដ្ឋបាលនៃសកលវិទ្យាល័យនគរបាលកណ្តាលក្រុង
 បទពិសោធន៍ការងារ៖
  1. អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននអន្តោប្រវេសន៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. ​ប្រធាន​កងពលតូច​កិច្ចការ​កណ្តាល​នៃ​នាយកដ្ឋានការបរទេសនៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  3. នាយរងការិយាល័យកិច្ចការស្រុកខាងជើង នៃនាយកដ្ឋានការបរទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  4. ​នាយករង​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​សង្កាត់ខាងត្បូង នៃ​នាយកដ្ឋានការបរទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  5. ការិយាល័យបរទេសស៊ីងជូ ទីកន្លែងជម្រក អ្នកឯកទេសនិងនាយក នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម