ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

តើអ្នកដាក់ពាក្យមានវត្តមានដោយខ្លួនឯងដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ (ពន្យារពេល) ARC ដែរឬទេ?

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Residency Section 2
  • ចុចមើល :1520
អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ARC ត្រូវមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងហើយពាក្យស្នើសុំពន្យារពេលអាចធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារតាមរយៈភ្នាក់ងារមេធាវី។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម