ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

តើត្រូវស្នើសុំពន្យារទិដ្ឋាការអ្នកទស្សនាបានដែររឺទេ? តើការពន្យារពេលមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Residency Section 2
  • ចុចមើល :1557
ពាក្យស្នើសុំពន្យារទិដ្ឋាការអ្នកចូលទស្សនាត្រូវបានដាក់ស្នើក្នុងរយៈពេល 15
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម