ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

តើស្វាមីភរិយាបរទេសត្រូវដាក់ពាក្យសុំរឺពង្រីក ARC យ៉ាងដូចម្តេច?

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Residency Section 2
  • ចុចមើល :1568
ប្តីឬប្រពន្ធបរទេសដែលមានធាតុថ្មីត្រូវដាក់ពាក្យសុំ ARC ក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម