Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Phó giám đốc Sở

  • Ngày:
  • Nguồn:Appointing and Dismissal Section
  • Lượt:385
下載 (1) Học lực:
  1. Thạc sĩ Khoa Quản lý Hành chính, Trường Đại học Chính trị
  2. Tốt nghiệp Đại học Khoa An toàn Công cộng, Trường Đại học Cảnh sát Trung ương
 Kinh nghiệm:
  1. Phó Cục trưởng Cục Di dân Bộ Nội chính
  2. Đội trưởng Đại đội Sự vụ Biên giới, Cục Di dân Bộ Nội chính
  3. Phó Đội trưởng Đại đội Sự vụ Biên giới, Cục Di dân Bộ Nội chính
  4. Phó Đội trưởng Đại đội Sự vụ Biên giới, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Di dân Bộ Nội chính
  5. Ủy viên Chuyên môn Đại đội Sự vụ Biên giới, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Di dân Bộ Nội chính
Trang chủ