Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Sở đồ trang Web

Trang web này được xây dựng theo nguyên tắc thiết kế trang web có thể truy cập. Nội dung chính của trang web được chia thành:

  • Alt+U: Khối chức năng phía trên, bao gồm quay lại trang chủ, lướt trang web, chọn phiên bản, v.v.
  • Alt+S: Tìm kiếm trang web.
  • Alt+C: Khối nội dung trung tâm, là khối nội dung chính của trang này.
  • Alt+Z: Khối bên dưới , là khối cuối trang của trang web này.
Trang chủ