Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Sơ đồ tổ chức

  • Ngày:
  • Nguồn:Appointing and Dismissal Section
  • Lượt:1689
NIA, đứng đầu là Tổng giám đốc và được hỗ trợ bởi hai Phó Tổng Giám đốc và một Tổng thư ký, bao gồm bốn bộ phận, bốn văn phòng, năm quân đoàn và hơn hai nghìn nhân viên chính thức. Bốn bộ phận này là Phòng Tuyển sinh và Xuất nhập cảnh, Phòng Quan hệ Nhập cư, Phòng Quan hệ Quốc tế và Phòng Thông tin Di trú. Bốn văn phòng là Ban thư ký, Văn phòng Nhân sự, Văn phòng Kế toán và Văn phòng Đạo đức Dân sự. Năm quân đoàn là Quân Đoàn Giao Vụ, Quân Đoàn Giam Giữ, Quân Đoàn Hoạt Động Đặc Biệt Đầu Tiên, Quân Đoàn Hoạt Động Đặc Biệt Thứ Hai, và Quân Đoàn Biên Giới.
Trang chủ