Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Đối với trường hợp sử dụng miễn thị thực hoặc thị thực cấp tại cửa khẩu, khi hết thời hạn có được xin gia hạn thêm không?

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:1862
Cơ quan chúng tôi không giải quyết gia hạn trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực tại cửa khẩu hoặc miễn thị thực. Nếu trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng, thiên tai, một số sự cố bất khả kháng hoặc các lý do thích đáng khác, xin vui lòng liên hệ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao (điện thoại: (02) 23432888), để làm thủ tục sửa đổi cấp thị thực tạm trú.
Trang chủ