Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Nếu đương sự quên mã số thống nhất đăng ký lần đầu, có thể đến Trạm phục vụ Sở Di dân để kiểm tra? Hoặc là cần phải xin cấp mới không?

  • Ngày:
  • Nguồn:Residency Section 2
  • Lượt:1859
Đề nghị người nộp đơn mang theo bản gốc hộ chiếu đến Trạm phục vụ để làm thủ tục cấp bổ sung; Nếu số hộ chiếu có thay đổi cần phải điền mẫu đơn đề nghị.
Trang chủ