โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

0918 ข้อควรทราบในการยื่นเอกสารขอมีบัตรPASSการ์ดสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

  • วันที่:
  • ที่มา:General Planning Section
  • ตี:2370
1.วัตถุประสงค์:ด้วยกระทรวงมหาดไทยต้องการดึงดูดให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเดินทางมาที่ไต้หวัน จึงได้ผลักดันให้ลดขั้นตอนการดำเนินงานและลดเวลาการพิจารณาเอกสารลง โดยให้การยื่นขออนุญาตต่างๆให้ทำเสร็จได้ในคราวเดียวทั้งการออกวีซ่าพำนักของสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสถานกงสุล) การออกใบอนุญาตทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) การออกใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเล และการอนุญาตให้เข้าออกประเทศหลายครั้งของกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไท (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมตรวจคนเข้าเมือง) โดยจะออกเป็นบัตรPASSการ์ดซึ่งรวมบัตรทั้งสี่ประเภทไว้ในบัตรเดียว
2.เหมาะสำหรับ:ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไต้หวันตามพรบ.การจ้างงานมาตรา 46 ข้อ1 ข้อย่อยที่ 1 ถึง 6 และมาตรา48 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1 สามารถยื่นขอบัตรPASSการ์ด
(1)งานที่ต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษ
(2)ชาวจีนโพ้นทะเลหรือชาวต่างชาติที่ลงทุนหรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่รัฐอนุญาตให้ก่อตั้งหรือร่วมทุน
(3)อาจารย์ในสถาบันการศึกษา:
1.อาจารย์ในโรงเรียนสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลหรือโรงเรียนระดับปวช.ขึ้นไปของรัฐหรือเอกชน
2.อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
3.อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบสองภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
(4)อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้นตามพรบ.การศึกษาเพิ่มเติม
(5)โค้ชและนักกีฬา
(6)ผู้ที่ทำงานด้านศาสนา ศิลปะและการแสดง
(7)ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาหรือได้รับการว่าจ้างจากองค์กรวิจัยเฉพาะทางต่างๆของรัฐ
3.เอกสารที่ต้องเตรียม:
(1)ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ขอขยายเวลาการจ้างงาน และสิ้นสุดการจ้างงาน (เลิกจ้าง):ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านเอกสารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดูเอกสารที่ต้องเตรียมได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้:https://ezwp.wda.gov.tw
(2)ยื่นขอวีซ่าพำนัก:ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านเอกสารของสถานกงสุล ดูเอกสารที่ต้องเตรียมได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ https://www.boca.gov.tw
(3)ยื่นขอใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลและการอนุญาตให้เข้าออกประเทศหลายครั้ง:
1.ใบคำร้อง:ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.ภาพถ่ายหน้าตรงถอดหมวกขนาด 2.5 นิ้วที่ถ่ายภายใน 2 ปี (รูปแบบเดียวกับที่ใช้ในบัตรประจำตัวประชาชน)
3.ค่าธรรมเนียมการทำใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเล
4.วิธีการยื่นเรื่อง และการพิจารณาเพื่อออกบัตร:
(1)ผู้ที่ยังไม่เข้าประเทศ:
1.วิธีการยื่นเรื่อง:ให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศหรือนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารพร้อมค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการขอวีซ่าพำนัก ใบอนุญาตทำงาน ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลและการอนุญาตให้เข้าออกประเทศหลายครั้ง แล้วนำไปยื่นที่สถานกลสุลประจำต่างประเทศ สำนักงาน หรือสถานที่ทำการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสำนักงานประจำต่างประเทศ)
2.เมื่อสำนักงานประจำต่างประเทศรับเรื่องแล้วจะขอเอกสารและค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
3.อนุมัติ:ผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมตรวจคนเข้าเมืองจะจัดทำบัตร Pass การ์ดให้
4.ไม่อนุมัติ:ผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะไม่ทำบัตร Pass การ์ดให้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องทราบ
(2)ผู้ที่เข้าประเทศแล้ว:
1.วิธีการยื่นเรื่อง:
(1)ให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติหรือนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารพร้อมค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการขอวีซ่าพำนัก ใบอนุญาตทำงาน ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลและการอนุญาตให้เข้าออกประเทศหลายครั้งแล้วนำไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(2)ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2015 เป็นต้นไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เริ่มรับเรื่องทำใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ หากได้รับอนุมัติผ่านออนไลน์และได้รับหนังสืออนุญาตให้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติแล้ว สามารถละเว้นการเตรียมเอกสารในข้อ 3 ในเรื่องการขอใบอนุญาตทำงานและค่าธรรมเนียมได้
(3)เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและการเข้าออกประเทศมาตรา 23 ผู้ที่พำนักเกิน 60 วันขึ้นไปและหน่วยงานที่ออกวีซ่าไม่ได้ระบุในวีซ่าว่าไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติต่ออายุหรือมีข้อจำกัดอื่นระบุ สามารถละเว้นการเตรียมเอกสารในข้อ 3 และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบเอกสาร
2.เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับเรื่องแล้ว จะขอเอกสารและค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
3.อนุมัติ:ผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมตรวจคนเข้าเมืองจะจัดทำบัตร Pass การ์ดให้
4.ไม่อนุมัติ:ผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะไม่ทำบัตร Pass การ์ดให้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องทราบ
5.ผู้ที่ยื่นเรื่องตาม “ข้อควรทราบในการเปลี่ยนแปลงจากวีซ่าชั่วคราวเป็นวีซ่าพำนักของชาวจีนโพ้นทะเล” สามารถละเว้นการนำส่งเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอวีซ่าและค่าธรรมเนียม
5.ข้อควรระวัง:
(1)หากหน่วยงานรัฐ สถาบันวิจัย เป็นผู้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือนักวิจัย ไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตจ้างงานตามกฎหมายการจ้างงานและการให้บริการมาตรา 48 ข้อ 1 โดยในการยื่นขอวีซ่าพำนัก ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลและการอนุญาตให้เข้าออกประเทศหลายครั้งต้องแนบสำเนาเอกสารการจ้างงานจากหน่วยงานรัฐและสถาบันวิจัยต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
(2)ค่าธรรมเนียมการออกบัตรPASSการ์ดและวิธีการชำระเงิน:
1.ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนัก ให้ชำระตามมาตรฐานการขอวีซ่าของหนังสือเดินทางต่างประเทศโดยชำระเป็นเงินสด
2.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ให้ชำระตามค่าธรรมเนียมการพิจารณาเป็นรายบุคคลตามพรบ.การจ้างงานและค่าธรรมเนียมการออกบัตร โดยให้ส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ได้จากการส่งธนาณัติหรือชำระตามช่องทางรับชำระเงินออนไลน์ของรัฐ
3.ค่าธรรมเนียมใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลและการอนุญาตให้เข้าออกประเทศหลายครั้ง ให้ชำระตามค่าธรรมเนียมการออกเอกสารเข้าออกประเทศและการย้ายถิ่นที่อยู่เป็นเงินสด
(3)วันหมดอายุของบัตร PASS การ์ดจะเริ่มนับจากวันรุ่งขึ้นที่แรงงานได้รับอนุญาตให้ทำงาน ระหว่างที่บัตร PASS การ์ดยังไม่หมดอายุ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติสามารถทำงาน พำนัก และเข้าออกประเทศได้หลายครั้งตามต้องการ
(4)ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานของผู้เชี่ยวชาญชางต่างชาติหมดอายุ หากผู้เชี่ยวชาญชางต่างชาติต้องการขอยืดเวลาออกไปอีก ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติหรือนายจ้างหรือให้ผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะทำบัตร PASS การ์ดขึ้นมาใหม่
(5)ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ออกจากงานก่อนสิ้นสุดอายุตามสัญญาและไม่มีนายจ้างใหม่ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติหรือนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แล้วจึงส่งต่อไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกเลิกใบอนุญาตการจ้าง หลังจากนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะยกเลิกบัตร PASS การ์ดและมีคำสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติออกจากประเทศในระยะเวลาที่กำหนด
(6)เมื่อผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีการเปลี่ยนที่อยู่หรือต้องการรับบริการที่ศูนย์ให้บริการอื่น จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปลี่ยนบัตร PASS การ์ดให้ และหากบัตรเปรอะเปื้อน ชำรุด หรือสูญหายต้องแจ้งเพื่อขอทำบัตรใหม่
(7)หากมีการกระทำตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและการเข้าออกประเทศมาตรา 32 ข้อใดข้อหนึ่งในระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติพำนักในไต้หวัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีสิทธิ์สั่งยกเลิกการอนุญาตพำนัก และยกเลิกบัตร PASS การ์ด พร้อมแจ้งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกเลิกใบอนุญาตจ้างงาน
(8)นายจ้างที่จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวัน สามารถยื่นขอบัตร PASS การ์ดตามข้อกำหนด หรือจะยื่นขอวีซ่าพำนัก ใบอนุญาตทำงาน ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลและการอนุญาตให้เข้าออกประเทศหลายครั้งแยกกันก็ได้
หน้าแรก