โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

0916 ข้อควรทราบสำหรับการขอขยายเวลาวีซ่าชั่วคราวของชาวจีนโพ้นทะเล

  • วันที่:
  • ที่มา:Visit Section
  • ตี:1538
วันที่ 23 ตุลาคม ปี 2017 หมายเลขสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยู่จื้อที่ 1060117108 ฉบับแก้ไข
1.อ้างอิงจาก:
ข้อควรทราบสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการใช้ด่านตรวจคนเข้าออกอัตโนมัติของผู้ถือบัตรนักวิจัยและนักธุรกิจ
2.คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร:
ชาวต่างชาติที่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้สามารถขอใช้บัตรนี้ได้:
(1)เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลหรือรางวัลอื่นเทียบเท่า
(2)เป็นผู้ชนะเลิศในเวทีการแข่งขันระดับโลก หรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยหรือธุรกิจ
(3)เป็นนักวิจัยในสถาบันระดับประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก หรือนักวิชาการที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
(4)เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยและได้รับรางวัลความสำเร็จตลอดชีวิต
(5)เคยหรือกำลังดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ นักวิจัยในองค์กรวิจัยต่างๆ ผู้ช่วยนักวิจัย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งได้รับรางวัลวิจัยระดับโลก หรือมีผลงานวิจัยที่สำคัญ หรือทำหน้าที่วิจัยในองค์กรวิจัยต่างๆ หรือเป็นผู้วิจัยและพัฒนาในหน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นเวลา 4 ปีขึ้นไป
(6)เคยได้รับรางวัลอันดับที่หนึ่งถึงสามในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก อันดับที่หนึ่งในการแข่งขันกีฬาระดับเอเชีย เคยเป็นโค้ชทีมชาติและนักกีฬาที่ฝึกเคยได้รับรางวัลอันดับที่หนึ่งถึงห้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรืออันดับที่หนึ่งถึงสามในการแข่งขันกีฬาระดับเอเชีย
(7)เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่ลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐและเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทแม่ในต่างประเทศหรือผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาค นักลงทุนหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีการลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
(8)เป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในสิบธุรกิจการให้บริการหลักของประเทศ หนึ่งในสี่อุตสาหกรรมดิจิตอล หรือหนึ่งในหกธุรกิจใหม่
(9)เป็นนักวิจัยหรือนักธุรกิจที่มีผลงานด้านงานวิจัย ความรู้เฉพาะทาง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญระดับประเทศ
3.เอกสารที่ต้องเตรียม:
(1)คำร้อง:
1.เข้าไปดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่สถานีให้บริการของกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไท (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมฯ) ถ่ายเอกสารโดยใช้ A4 สีขาว หรือเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของกรมฯ และกรอกข้อมูลตามจริงอย่างละเอียด
2.ภาพถ่ายที่แนบเป็นภาพถ่ายหน้าตรงถอดหมวกครึ่งตัวขนาด 2.5 นิ้วที่ถ่ายภายใน 1 ปี (ยาว 4.5 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร ความยาวตั้งแต่ศีรษะถึงคางไม่น้อยกว่า 3.2 เซนติเมตรและไม่เกิน 3.6 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาวครึ่งตัวหน้าตรงภาพสี) และเป็นภาพที่มองออกว่าเป็นคนเดียวกันกับภาพถ่ายในหนังสือเดินทาง
(2)จดหมายแนะนำหรือเอกสารอื่นที่พิสูจน์ได้ว่าตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด:
1.ผู้ที่ยื่นเรื่องด้วยตนเอง: แนบเอกสารแสดงคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อที่ 2
2.หากให้หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่เชิญเป็นผู้ยื่นเรื่อง:แนบจดหมายแนะนำ
(3)สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป(ตัวจริงจะคืนให้เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย)
4.วิธีการยื่นเรื่อง วันหมดอายุบัตร และระยะเวลาการพำนักในไต้หวัน:
(1)วิธีการยื่นเรื่อง:
1.ผู้ยื่นเรื่องอยู่ไต้หวัน:ยื่นเรื่องต่อสถานีให้บริการของกรมตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละเมืองหรือชนบท
2.ผู้ยื่นเรื่องอยู่ต่างประเทศ(รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า ยกเว้นประเทศจีน):ยื่นเรื่องที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป สำนักงานผู้แทน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ แล้วส่งไปให้กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
3.หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่เชิญเป็นผู้ยื่นเรื่อง:ให้เตรียมเอกสารตามข้อควรทราบข้อที่ 3 แล้วส่งให้กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
(2)วันหมดอายุบัตร และระยะเวลาการพำนักในไต้หวัน:
1.วันหมดอายุบัตร:บัตรนี้มีอายุ 5 ปี เมื่อหมดอายุให้ยื่นขอใหม่โดยไม่สามารถต่ออายุได้จากบัตรเดิมได้
2.ระยะเวลาการพำนักในไต้หวัน:พำนักในไต้หวันได้เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศ
5.เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(1)สามารถระบุสาเหตุที่ต้องการต่ออายุพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอวีซ่าชั่วคราวที่กระทรวงการต่างประเทศ(โดยมีค่าใช้จ่าย) และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวีซ่าชั่วคราวในระหว่างช่วงเวลาที่ขยายนั้น
(2)ถ้ามีบัตรนักวิจัย นักธุรกิจ และมีวีซ่าที่มีวันหมดอายุเกิน 30 วัน (เช่น วีซ่า 60 วันหรือวีซ่าเข้าออกประเทศหลายครั้งเวลา 5 ปีสามารถขยายเวลาได้) ผู้ที่ใช้วีซ่าให้อ้างอิงวันที่พำนักตามวีซ่า หากออกจากประเทศเกินเวลาที่กำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายการเข้าออกประเทศและตรวจคนเข้าเมือง
6.ดูข้อมูลเพิ่มเติม:สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง
หน้าแรก