โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

0915 ข้อควรทราบสำหรับการยื่นขอใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลที่ใช้วีซ่าชั่วคราวในการเข้าประเทศ

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:2702
1.อ้างอิงกฎหมาย
(1)กฎหมายเข้าออกประเทศและตรวจคนเข้าเมืองมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 65 มาตรา 70 และมาตราที่ 71 (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายเข้าออกประเทศ)
(2)ข้อกำหนดในการพำนักหรือมีถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติมาตรา 3 มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 17
2.เหมาะสำหรับ:
(1)ผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้พำนักเป็นเวลา 60 วันขึ้นไป และไม่ได้ถูกประทับตราห้ามขยายเวลาเพิ่มหรือเป็นชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทอื่นๆที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม หากเป็นไปตามกรณีต่อไปนี้ ให้ยื่นขออนุญาตพำนักต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง และออกใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้น
1.คู่สมรสชาวไต้หวันที่พำนักอยู่ในไต้หวันและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ หรือเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักหรือมีถิ่นที่อยู่ เว้นแต่เป็นคู่สมรสชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักโดยกรมแรงงานอนุญาตให้ทำงานในประเทศภายใต้พรบ.การจ้างงานมาตรา 46 ข้อ 1 และข้อ 8 ถึง 10 ไม่อนุญาตให้ยื่นเรื่องด้วยวิธีนี้
2.ชาวต่างชาติที่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และมีญาติชาวไต้หวันที่มีสายเลือดโดยตรงและมีทะเบียนบ้านหรือเป็นชาวไต้หวันที่ได้รับการอนุญาตให้พำนัก หรือเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักหรือมีถิ่นที่อยู่ หากความสัมพันธ์ทางญาตินั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการรับเลี้ยง ผู้ถูกรับเลี้ยงต้องพักอยู่ร่วมกับผู้รับเลี้ยงในไต้หวัน
3.ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักโดยกรมแรงงานอนุญาตให้ทำงานในประเทศภายใต้พรบ.การจ้างงานมาตรา 46 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1 ถึง 7 หรือข้อย่อยที่ 11
4.ผู้ที่ลงทุนในไต้หวันในจำนวนเงินที่กำหนดผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นนักลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบหรือเป็นผู้แทนของนิติบุคคลจากต่างประเทศ
5.เป็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต่างชาติในไต้หวันที่ผ่านการรับรองด้วยพรบ.บริษัท
6.ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้เปลี่ยนเป็นวีซ่าพำนักในไต้หวันจากกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยเหตุผลทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(2)วีซ่าพำนักมีอายุ 180 วัน หากมีตรา「No Extension」ก็สามารถยื่นขอได้ เว้นแต่จะเป็นผู้ที่วีซ่าเวิร์คแอนด์ทราแวลและผู้ที่มีหมายเหตุในวีซ่าว่าห้ามขอวีซ่าพำนักหรือใบอนุญาตพำนักในไต้หวัน
3.เอกสารที่ต้องเตรียม (ผู้ที่มีเอกสารจากต่างประเทศจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาจีนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปในประเทศนั้นๆ หากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปรับรองเพียงเอกสารต้นฉบับและไม่รับรองเอกสารฉบับที่แปลเป็นภาษาจีน ต้องนำเอกสารนั้นไปให้ศาล(หรือโนตารี)รับรองก่อน)
(1)ใบคำร้อง:
2.กรุณาเข้าไปดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่สถานีให้บริการของกรมฯ ถ่ายเอกสารโดยใช้ A4 สีขาว หรือเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์(http://www.immigration.gov.tw)และกรอกข้อมูลตามจริงอย่างละเอียด
3.ภาพถ่ายที่แนบเป็นภาพถ่ายหน้าตรงถอดหมวกครึ่งตัวขนาด 2.5 นิ้วที่ถ่ายภายใน 1 ปี (ยาว 4.5 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร ความยาวตั้งแต่ศีรษะถึงคางไม่น้อยกว่า 3.2 เซนติเมตรและไม่เกิน 3.6 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาวครึ่งตัวหน้าตรงภาพสี)
(2)หนังสือเดิมทางพร้อมวีซ่า(คืนให้เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย)
(3)ใบตรวจสุขภาพที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
1.ผู้ยื่นเรื่องที่ตรงตามกฎหมายนี้มาตรา 23 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1,3 ถึง 6 ไม่ต้องแนบเอกสาร
2.ผู้ยื่นเรื่องที่ตรงตามกฎหมายนี้มาตรา 23 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1, 2 ที่ติดตามญาติที่เป็นนักลงทุนหรือทำงานในไต้หวันที่มาจากประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าไม่ต้องแนบเอกสาร
3.ผู้ที่มีอายุ 6 ปี (บริบูรณ์)หรือน้อยกว่า สามารถใช้ “คู่มือการรับวัคซีนป้องกันโรค” แทนได้
4.การออกใบตรวจสุขภาพต้องตรวจตามรายการในประกาศฉบับล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการขอใบตรวจสุขภาพเพื่อพำนักหรือมีถิ่นที่อยู่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข) ตามตารางรายการตรวจสุขภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของสถานพยาบาล(ไฟล์pdf)(ไฟล์xls)โดยใช้“ตารางรายการตรวจสุขภาพ(ไฟล์doc)ตาราง ข” (ตารางรายการตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2015 ดังไฟล์แนบ)
5.ผู้ที่ตรวจสุขภาพที่ต่างประเทศ ต้องนำใบตรวจสุขภาพนั้นไปให้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวันประจำประเทศนั้นรับรอง หากตรวจไม่ครบตามรายการที่กำหนด ต้องตรวจเพิ่มเติมในรายการที่ขาดไปในไต้หวัน
6.ใบตรวจสุขภาพมีอายุ 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจสุขภาพและต้องยื่นก่อนหมดอายุ (แนะนำให้ตรวจที่สถานพยาบาลในประเทศที่กำหนด)
(4)ใบบันทึกประวัติอาชญากรรม
1.ผู้ที่ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายนี้มาตรา 23 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 3 ถึง 6 และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ต้องแนบเอกสารนี้
2.ผู้ที่ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายนี้มาตรา 23 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1 โดยผู้ยื่นและผู้ติดตามที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศไม่ต้องแนบเอกสารนี้
3.ผู้ยื่นจะต้องเตรียมใบบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกินวันที่หมดอายุที่ระบุไว้ในใบบันทึกประวัติอาชญากรรม (ใบบันทึกประวัติอาชญากรรมในประเทศเป็นบันทึกซึ่งออกโดยประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่ เช่น ประชากรชาวอเมริกันต้องใช้ใบบันทึกประวัติอาชญากรรมอเมริกาซึ่งออกโดยสำนักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา FBI )
4.ใบบันทึกประวัติอาชญากรรมต้องเป็นข้อมูลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
5.หากผู้ยื่นเรื่องพำนักในไต้หวันก่อนจะออกนอกประเทศ โดยต้องการเปลี่ยนจากวีซ่าชั่วคราวเป็นวีซ่าพำนัก ถ้าผู้ยื่นเรื่องออกจากประเทศไม่เกิน 3 เดือน ไม่ต้องแนบใบบันทึกประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ผู้ยื่นเรื่องถือสัญชาติอยู่
(5)หลักฐานแสดงสถานที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
(6)เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอ:(กฎหมายฯมาตรา 23 ข้อที่ 1)
1.ผู้ที่ยื่นเรื่องตามแบบข้อย่อยที่ 1:ได้จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนในไต้หวัน และได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวตริง สมุดทะเบียนราษฎร์(คืนเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย)
หากต้องการทราบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสเพิ่มเติมโปรดดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการภายใน กระทรวงมหาดไทหรือสำนักงานทะเบียนของแต่ละท้องถิ่น
2.ผู้ที่ยื่นเรื่องตามแบบข้อย่อยที่ 2:
(1)ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลฉบับจริงของญาติที่มีสายเลือดโดยตรง (คืนให้หลังตรวจสอบความถูกต้อง)
(2)เอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (เช่นสูติบัตรหรือหนังสือรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับคำสั่งศาล)
3.ผู้ที่ยื่นเรื่องตามแบบข้อย่อยที่ 3:
(1)หนังสืออนุญาตให้จ้างชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญที่รับรองโดยกระทรวงแรงงาน (ได้รับอนุญาตให้จ้างงานนาน 6 เดือนขึ้นไป)
(2)หนังสือรับรองการทำงานที่มีออกไม่เกิน 1 เดือน
(3)ตามกฎหมายการจ้างงานมาตรา 48 ผู้ที่ไม่ต้องยื่นขออนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน สามารถแนบหนังสืออนุญาตจ้างงานจากองค์กรของนายจ้างได้
4.ผู้ที่ยื่นเรื่องตามแบบข้อย่อยที่ 4:
(1)หนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2 แสนดอลล่าร์สหรัฐขึ้นไป)
(2)รายนามกรรมการบริษัท
(3)หนังสือจดทะเบียนเพิ่มเติมแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
5.ผู้ที่ยื่นเรื่องตามแบบข้อย่อยที่ 5:
(1)หนังสืออนุญาตจากกรมการธุรกิจ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
(2)ใบอนุญาตสำหรับบริษัทจากต่างประเทศ
(4)หนังสือจดทะเบียนสาขาย่อยของบริษัทต่างชาติ
(5)หนังสือรับรองบริษัท
หากเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสาขาย่อยของบริษัทต่างชาติหรือเป็นผู้จัดการในสาขาย่อยนั้นๆ นอกจากจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมจากรายการที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วยังต้องแนบหนังสืออนุญาตให้ทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานอีกด้วย
6.ผู้ที่ยื่นเรื่องตามแบบข้อย่อยที่ 6:แนบหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7)ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร:ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลฉบับละ 1,000 ดอลล่าร์ไต้หวันสำหรับบัตรที่มีอายุ 1 ปี แต่ผู้ที่เข้าประเทศโดยใช้วีซ่าชั่วคราว เพิ่มค่าธรรมเนียมอีก 2,200 ดอลล่าร์ไต้หวัน
(8)หลักฐานอื่นๆ
4.วิธีการยื่นขอ:
(1)ยื่นเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเมืองของสถานที่ที่พำนัก
(2)ไม่ยื่นเรื่องในเขตที่ไม่ใช่ที่พักของตนหรือยื่นเรื่องซ้ำ
5.เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(1)ผู้ที่ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายฯมาตรา 23 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1ต้องยื่นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ 30 วัน
(2)ผู้ที่ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายนี้มาตรา 23 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 2 ถึงข้อย่อยที่ 5 ต้องยื่นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ 15 วัน
(3)วันหมดอายุของใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลเริ่มนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
(4)ผู้ที่สมรสกับชาวไต้หวันที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน และยื่นขออนุญาตเป็นผู้ติดตามจะยื่นขอใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลที่มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้นและคู่สมรสต้องเดินทางไปยื่นเรื่องพร้อมกัน
(5)ชาวไต้หวันที่พำนักอยู่ในไต้หวันและมีชื่อในทะเบียนบ้านที่เข้าประเทศด้วยหนังสือเดินทางต่างประเทศที่ต้องการพำนักหรือขยายเวลาพำนัก ต้องไปแจ้งชื่อออกจากสำนักงานทะเบียนก่อน จากนั้นกรมตรวจคนเข้าเมืองจึงจะรับเรื่อง
กรมตรวจคนเข้าเมืองจะไม่รับเรื่องหากเป็นชายหนุ่มที่มีอายุใกล้หรือพอดีกับอายุที่กำหนดของการเกณฑ์ทหาร ตามกรณีต่างๆต่อไปนี้ :
1.ไม่มีบัตรประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลหรือหนังสือเดินทางไต้หวันที่มีการตรวจลงตราเพิ่มว่าเป็นชาวจีนโพ้นทะเล
2.เป็นชายชาวจีนโพ้นทะเลที่พักอยู่ในไต้หวันครบ 1 ปี
3.เป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารจนถูกห้ามไม่ให้ออกจากประเทศ
(6)ผู้ยื่นเรื่องที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลก่อนที่วีซ่าชั่วคราวหมดอายุ จะต้องออกจากประเทศตามกำหนด
(7)ผู้ยื่นเรื่องที่ออกจากประเทศระหว่างการยื่นเรื่อง จะถือว่าสิ้นสุดการพิจารณา(ไม่พิจารณาเรื่องต่อ) หากผู้ยื่นเรื่องเข้าประเทศอีกครั้งและตรงตามกฎหมายมาตรา 23 ข้อ 1 สามารถยื่นเอกสารใหม่อีกครั้งตามข้อกำหนด
หน้าแรก