โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

0908 ข้อควรทราบสำหรับการขอขยายเวลาพำนักของชาวจีนโพ้นทะเล

  • วันที่:
  • ที่มา:Visit Section
  • ตี:1620
วันที่ 19 มกราคม ปี 2018 หมายเลขสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยู่จื้อที่ 1070016340 ฉบับแก้ไข
หน่วยงานรับผิดชอบ:สถานีให้บริการของกรมตรวจคนเข้าเมือง ณ พื้นที่พำนัก
1.ขั้นตอนการยื่นขอ : ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าชั่วคราวที่มีอายุ 60 วันขึ้นไปและไม่มีการประทับตราห้ามขยายเวลาเพิ่ม หากมีธุระต้องอยู่ต่อ ให้นำเอกสารที่ระบุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันก่อนที่เอกสารจะหมดอายุ
2.เอกสารที่ต้องเตรียม:
(1)ใบคำร้อง 1 ฉบับ
(2)หนังสือเดินทางตัวจริง
(3)เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
2.ผู้ที่เยี่ยมญาติ
(1)ทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลของผู้ถูกเยี่ยม
(2)เอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (เช่น ทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรที่มีข้อมูลบิดามารดาเป็นต้น)
2.ผู้ที่เรียนภาษาจีน:
(1)เอกสารลงทะเบียนเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนในมหาวิทยาลัย
(2)บันทึกการเข้าเรียน (ไม่ต้องแนบหากเป็นผู้ที่ขยายเวลาเป็นครั้งแรก)
3.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา:
(1)จดหมายเชิญที่ออกโดยองค์กรทางศาสนาของไต้หวันที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือนหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2)สำเนาหนังสือรับรองการเปิดองค์กรทางศาสนา
4.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง:หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.พนักงานชาวต่างชาติที่มาฝึกอบรม:หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.ผู้ที่สมัครงานหรือผู้ติดต่อเจรจาธุรกิจ:หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถออกจากประเทศได้:ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
8.เอกสารอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.ญาติที่มีสายเลือดโดยตรงของผู้เชี่ยวชาญ:
(1) วีซ่าที่มีอายุ 1 ปี วีซ่าเข้าออกประเทศประเภทหลายครั้ง วีซ่าที่มีอายุ 6 เดือน วีซ่าที่ไม่มีการระบุว่าห้ามขออยู่ต่อ หรือวีซ่าที่มีข้อจำกัดประเภทอื่นๆของญาติที่มีสายเลือดโดยตรงที่ออกโดยกระทรวงต่างประเทศ
(2)ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลหรือใบถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(3)เอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (เช่น ทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรที่มีข้อมูลบิดามารดาเป็นต้น)
(1)ข้อควรระวัง:
1.ผู้ที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนให้เขียนการมอบอำนาจในใบคำร้องหรือหนังสือมอบอำนาจ
2.ให้นับระยะเวลาพำนักจากวันรุ่งขึ้นที่เข้าประเทศ
3.ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL)หรือการได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption)ยื่นขอขยายเวลาพำนัก
4.ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการพำนักต่อเกินกว่าจำนวนวันของวีซ่าเดิม และเวลาพำนักรวมไม่เกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน แต่ตามกฎหมายการรับเข้าทำงานและจ้างงานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาตรา 13 ระบุไว้ว่า ถ้าญาติสายเลือดโดยตรงของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่เฉพาะทางและได้รับอนุญาตให้พำนักหรือมีถิ่นที่อยู่ต้องการพำนักต่อ ให้ยื่นขอขยายเวลาพำนักต่อกรมฯโดยไม่ต้องออกจากประเทศโดยพำนักได้นานสุด 1 ปี
5.หากต้องพำนักเกิน 6 เดือน หรือ 180 วันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุร้ายแรงอื่น ควรยื่นขออนุญาตที่สถานีให้บริการของกรมตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ตนพำนัก
6.ชาวไต้หวันที่มีหนังสือเดินทางต่างชาติและมีชื่อในทะเบียนบ้านไต้หวัน ต้องไปที่สำนักงานการทะเบียนเพื่อขอแจ้งชื่อออกจากทะเบียนบ้าน กรมตรวจคนเข้าเมืองจึงจะรับเรื่องได้ แต่กรมตรวจคนเข้าเมืองจะไม่รับเรื่องในกรณีต่างๆต่อไปนี้ เป็นชายหนุ่มที่มีอายุใกล้หรือพอดีกับอายุที่กำหนดของการเกณฑ์ทหาร และไม่มีบัตรประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลหรือหนังสือเดินทางไต้หวันที่มีการตรวจลงตราเพิ่มว่าเป็นชาวจีนโพ้นทะเล หรือเป็นชายชาวจีนโพ้นทะเลที่พักอยู่ในไต้หวันครบ 1 ปี หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารจนถูกห้ามไม่ให้ออกจากประเทศ
หน้าแรก