โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

0313 ข้อควรทราบในการส่งเอกสารขอพำนักในไต้หวันของประชาชนที่ขอสละสัญชาติและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ไต้หวัน

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:1374
1.อ้างอิงกฎหมาย:
(1)กฎหมายเข้าออกประเทศและตรวจคนเข้าเมือง(ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายเข้าออกประเทศ) มาตรา 9 และมาตราที่ 16
(2) วิธีการยื่นขอพำนัก หรือมีถิ่นที่อยู่ของประชากรที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวันมาตราที่ 14
3.เหมาะสำหรับ:
(1)ผู้ที่สละสัญชาติต่างประเทศและได้รับสัญชาติไต้หวัน (เลขประจำตัว 372)
(2)บุคคลไร้สัญชาติที่มาจากประเทศไทย เมียนมาร์ หรืออินโดนีเซียที่เข้าประเทศก่อนกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1999 และไม่สามารถบังคับให้ออกจากประเทศได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตพำนักจากกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไท(ต่อไปนี้จะเรียกว่ากรมฯ) และได้รับสัญชาติในประเทศ (เลขประจำตัว 371)
(3)บุคคลไร้สัญชาติที่เข้าประเทศระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1999 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2008 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลให้กลับไปศึกษาหรือฝึกอบรมที่ประเทศไทยหรือเมียนมาร์แต่ไม่สามารถบังคับให้ออกจากประเทศได้ พร้อมได้รับใบอนุญาตพำนักจากกรมตรวจคนเข้าเมืองและได้รับสัญชาติในประเทศ (เลขประจำตัว 392)
(4)บุคคลไร้สัญชาติที่มาจากอินเดียหรือเนปาลซึ่งเข้าประเทศระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1999 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2008 ที่ไม่สามารถบังคับให้ออกจากประเทศได้พร้อมได้รับอนุญาตจากสำนักงานกิจการมองโกลและทิเบต และได้รับสัญชาติจากในประเทศหลังได้รับใบอนุญาตพำนักจากทางกรมฯ (เลขประจำตัว 393)
4.ขั้นตอนและสถานที่ยื่นเอกสาร:ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่น หรือองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านตรวจคนเข้าเมืองที่มีศูนย์ให้บริการของเมือง เขต(อำเภอ)(ต่อไปนี้จะเรียกว่าศูนย์ฯ)
5.เอกสารที่ต้องเตรียม:
(1)ใบคำร้อง 1 ฉบับพร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรงถอดหมวก 1 ใบ (รูปแบบเดียวกับที่ใช้ในบัตรประจำตัวประชาชน)
(2)เอกสารอนุญาตให้สละสัญชาติฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงจะคืนให้หลังตรวจสอบความถูกต้อง)
(3)ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงจะคืนให้หลังตรวจสอบความถูกต้อง)
(4)เอกสารที่ระบุที่อยู่สถานที่พำนัก เช่น หนังสือสำเนาทะเบียนบ้านที่จดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวไต้หวัน หรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ (ฉบับจริงจะคืนให้เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)
(5)ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 1000 ดอลล่าร์ไต้หวัน
(6)ผู้ที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทนต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นชื่อหรือประทับตราในที่ช่องที่กำหนด
6.วิธีการรับบัตร:
ทางกรมฯจะส่งข้อความแจ้งให้รับบัตร เมื่อผู้ยื่นเรื่องได้รับแจ้งแล้ว ให้นำหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องแนบหากเป็นบุคคลไร้สัญชาติที่สละสัญชาติ) ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลและใบเสร็จรับเงิน ติดต่อขอรับใบอนุญาตพำนักในไต้หวันได้ที่ศูนย์ให้บริการของกรมฯ
7.ข้อควรระวัง:
(1)ในการยื่นขอใบอนุญาตพำนักในไต้หวัน หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับจดหมายแจ้งจากทางกรมฯ หากไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติม ทางกรมฯจะปฏิเสธคำขอนั้น
(2)ใบอนุญาตพำนักในไต้หวันที่ออกโดยกรมฯจะมีหมายเลขอนุญาตเหยิน จื้ออยู่ด้วย หากผู้ยื่นต้องการจะออกจากประเทศระหว่างพำนัก สามารถยื่นขอรับหนังสือเดินทางจากสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเดินทางเข้าออกประเทศได้
8.ใช้เวลาอนุมัติ:7 วัน (ไม่นับวันส่งเอกสาร วันหยุด วันยื่นเอกสารเพิ่ม และเวลาส่งไปรษณีย์)
หน้าแรก