โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ป้องกันการค้ามนุษย์

  • วันที่:
  • ที่มา:Anti-Human Trafficking Section
  • ตี:1170
การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เปรียบเสมือนสมัยของการขายทาส ทั้งทางประเทศและต่างประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากภายในประเทศได้ประกาศ “แผนการป้องกันการค้ามนุษย์”เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี95 และได้จัดตั้ง “หน่วยประสานงานคุ้มกันการค้ามนุษย์” ทางตม.รับผิดชอบการกระจายทรัพยากร ผลักดันการคุ้มกันการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ได้จัดตั้ง “กฏหมายคุ้มกันการค้ามนุษย์”สำเร็จในเดือนมกราคมปี98 ได้นำออกมาใช้ในเดือนมิถุนายน กฏหมายได้บัญญัติการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนักและช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายอย่างเต็มที่ จึงเป็นเหตุที่ทำให้ทางประเทศได้มีผลงานการคุ้มกันการค้ามนุษย์ที่ดีมาโดยตลอด และได้รับการการจัดอันดับเป็นอันดับที่หนึ่งจากรายงานปัญหาค้ามนุษย์ของรัฐสภาสหรัฐอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลักดันคุ้มการการค้ามนุษย์ของไต้หวันได้รับการยอมรับจากสังคมนานาชาติจุดสำคัญของงานการคุ้มกันค้ามนุษย์ของไต้หวันได้ซิงโรพร้อมกับประเทศอื่น โดยใช้หลักการ4p ดำเนินคดี(Prosecution)、ปกป้อง(Protection)、คุ้มกัน(Prevention)และความสัมพันธ์(Partnership)ในการดำเนินงาน:๑. ดำเนินคดี : ตำรวจอัยการและตุลาการได้รับมอบหมายให้เตรียมแผนการดำเนินสืบสวนการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับทีมงานฟ้องร้องคดีค้ามนุษย์๒. ปกป้อง : ป้องป้องเหยื่อค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ ให้การดูแล ที่พัก การรักษาทางจิตแพทย์ ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ บริการล่ามแปลภาษา ปรึกษาทนายความ มีคนคอยอยู่ข้างๆระหว่างดำเนินคดี ให้อนุมัติการพักอาศัยหรือบัตรทำงานชั่วคราว และส่งกลับประเทศอย่างปลอดภัย๓. ป้องกัน : ใช้ลู่ทางสื่อและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชากรได้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานและเนื้อหาการป้องกันการค้ามนุษย์ จัดคอร์สอบรมและเข้าค่ายปกป้องการค้ามนุษย์ข้ามแผนกทุกปี เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องค้ามนุษย์๔. ความสัมพันธ์ : จัดตั้ง “ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศป้องกันการค้ามนุษย์” เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำชาติและผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ(NGO) เข้าร่วมในงานประชุม เพื่อเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันการค้ามนุษย์จากประเทศอื่น แล้วรวมเป็นพลังNGO ประสานงานเข้ากับต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ได้เซ็น “บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างตม.และการป้องกันการค้ามนุษย์ (MOU)” เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน้าแรก