โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ตารางแสดงงานที่ให้บริการ

  • วันที่:
  • ที่มา:General Planning Section
  • ตี:1038
รับเรื่องข้ามเขตประเภทของบุคคล:คนต่างด้าว
รายการงานบริการ:
1.การขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีก (ยกเว้นแรงงานต่างด้าว)
2.การขอเอกสารยืนยันตนชั่วคราวของชาวต่างด้าวที่ทำพาสปอร์ตหาย
3.เอกสารยืนยันวันเข้าออกประเทศ
4.การต่ออายุวีซ่าของชาวจีนโพ้นทะเล
5.การเปลี่ยนประเภทวีซ่าจากชั่วคราวเป็นการมีถิ่นที่อยู่ของชาวจีนโพ้นทะเล (ยื่นเรื่องข้ามเขตได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีผู้ติดตามเป็นชาวไต้หวัน)
6.การอยู่เกินกำหนดจากใบถิ่นที่อยู่หรือวีซ่าชั่วคราวของชาวจีนโพ้นทะเล
7.ใบถิ่นที่อยู่ของชาวจีนโพ้นทะเล(ยื่นเรื่องข้ามเขตได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีผู้ติดตามเป็นชาวไต้หวัน)
8.หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่
9.แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลชาวจีนโพ้นทะเล
10.แจ้งการออกนอกประเทศของชาวจีนโพ้นทะเลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
11.แจ้งเปลี่ยนงานของบุคคลต่างด้าว(แจ้งภายใน15วันตั้งแต่ออกจากงาน พร้อมแจ้งข้อมูลของญาติที่ติดตามมาด้วย) ส่วนนักเรียนชาวต่างด้าวต้องออกจากประเทศภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาประเภทของบุคคล:บุคคลชาวฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และบุคคลไร้สัญชาติ
รายการงานบริการ:
1.ต่ออายุเข้าออกประเทศของนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเล
2.ถิ่นที่อยู่ของชาวฮ่องกง มาเก๊าในไต้หวัน
3.การขอวีซ่าใหม่หลังจากวีซ่าขอเข้าประเทศ (แบบหลายครั้ง) สิ้นสุด
4.การพำนักของชาวฮ่องกง มาเก๊าที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
5.ใบอนุญาตเข้าออกประเทศระหว่างการพำนักของชาวฮ่องกง มาเก๊า
6.การต่ออายุใบอนุญาตเข้าออกประเทศของชาวฮ่องกง มาเก๊า
7.การพำนักถาวรของชาวฮ่องกง มาเก๊าเมื่อพำนักในประเทศได้ระยะเวลาหนึ่ง
8.การพำนักในไต้หวันของผู้เปลี่ยนสัญชาติ
9.การพำนักในไต้หวันของบุคคลไม่มีทะเบียนบ้าน
10.การพำนักถาวรต่อเนื่องหรือช่วงเวลาหนึ่งในไต้หวันของบุคคลที่ไม่มีทะเบียนบ้าน
11.การพำนักถาวรของบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีและเกิดในต่างประเทศที่ไม่มีทะเบียนบ้าน
12.การพำนักถาวรของชาวต่างชาติที่เกิดระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1980 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2000 ในไต้หวันและได้รับสัญชาติไต้หวันจากการแก้ไขกฏหมายสัญชาติ
13.ตรวจสอบหมายเลขคดี(เพิกถอน)
14.หมายเลขประจำตัว
15.ขอคัดสำเนาของเอกสารที่ยื่นเรื่องแล้วไม่รับเรื่องข้ามเขตประเภทของบุคคล:บุคคลต่างด้าว
รายการงานบริกา:
1.การขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีก (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว)
2.ชาวจีนโพ้นทะเลที่ขอเปลี่ยนจากวีซ่าเป็นใบถิ่นที่อยู่ (กรณีติดตามชาวไต้หวัน)
3.ใบถิ่นที่อยู่ (กรณีแรงงานต่างด้าวติดตามชาวไต้หวัน)
4.การเปลี่ยนประเภทบุคคลของชาวจีนโพ้นทะเล (เสียสัญชาติเดิมแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไต้หวัน)
5.ใบถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวจีนโพ้นทะเล
6.แจ้งเปลี่ยนงานของบุคคลต่างด้าว (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว)
7.หนังสือรับรองการจดทะเบียนชาวจีนโพ้นทะเลชั่วคราว
8.บันทึกใบแจ้งการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (การอยู่ชั่วคราว การอยู่เป็นกรณีพิเศษ การมีถิ่นที่อยู่ และการมีถิ่นที่อยู่ถาวร) 
หน้าแรก