โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

สายด่วนให้บริการข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ[0800-024111]

  • วันที่:
  • ที่มา:Foreign Affairs Section
  • ตี:692
ภาษาที่ต้องการใช้:ภาษาอังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา
สายด่วนบริการสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไต้หวัน
สายด่วนบริการสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไต้หวัน 0800-024-111

1. เนื้อหาการให้บริการ:บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต และการปรับตัวเพื่อพักอาศัยในไต้หวัน สำหรับชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ รวมไปถึง วีซ่า การพำนัก การทำงาน การศึกษาวัฒนธรรม ภาษี ประกันสุขภาพ การเดินทาง บริการจัดหางาน การแพทย์และการสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต การเลี้ยงบุตรหลาน สวัสดิการสังคม ข้อมูลด้านกฎหมาย และข้อมูลในการดำเนินชีวิต เป็นต้น ให้บริการเป็นภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโด(นีเซีย) ไทย กัมพูชา

2. ช่วงเวลาให้บริการ:
(1) ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น:ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด
(2) ภาษาเวียดนาม อินโด(นีเซีย) ไทย กัมพูชา:ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนขัตฤกษ์อื่น) เวลา 9 ถึง 17 นาฬิกา

3. วิธีให้บริการ:เจ้าหน้าที่ที่รู้ภาษาจีนและภาษาแม่ของประเทศนั้นๆให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ด้วยภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโด(นีเซีย) ไทย กัมพูชา เป็นต้น ทั้งสิ้น 7 ภาษา
หน้าแรก