โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ต่ออายุบัตรARC เนื่องจากาสาเหตุ 「จ้างงาน」ก่อนบัตรARCหมดอายุ แต่ยังไม่ได้จดหมายอนุมัติจากหน่วยงานบริหาร ต้องทำอย่างไร?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:2452
ผู้ยื่นคำขอหากยังไม่ได้จดหมายอนุมัติจากหน่วยงานบริหารก่อนระยะเวลาอยู่อาศัยหมดอายุ ต้องถือหนังสือเดินทาง บัตรARC หลักฐานส่งเรื่องยังหน่วยงานบริหาร ยื่นคำขอต่ออายุ ๑ เดือนที่จุดบริการในพื้นที่ที่อาศัยก่อนหมดอายุ  และถือจดหมายอนุมัติฉบับใหม่ พร้อมทั้งหนังสือเดินทาง บัตรARC ยื่นขอต่ออายุที่เหลือในพื้นที่ที่อาศัยในระหว่างที่มีอายุการใช้งาน
หน้าแรก