LOGO

:::

ยินดีต้อนรับ  เพื่อนๆชาวพำนักใหม่ทุกท่าน!

ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกท่านที่มาจาก ๕ ประเทศ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มาใช้บริการเว็บไซด์ภาษาแม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนี้  โดยสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยขน์ของตัวเองได้ตลอดเวลา รวมทั้งจะได้กลมกลืนเข้าสังคมของไต้หวันอย่างราบรื่น ไม่พลาดโอกาสในการรับบริการทุกเรื่องจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน อีกทั้งจะได้สัมผัสว่าไต้หวันนั้นมีนํ้าใจและความอารีต่อผู้พำนักใหม่เพียงใด พวกเราเชื่อว่าหากมีใจ  มีความรักใคร่ต่อกัน ไม่จำเป็นต้องอาศัยเวลายาวนาน ก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

หนังสือรับรองวันเข้าออกประเทศ

:::

การยื่นขออนุญาติเข้าเมือง โดยทางอินเตอร์เน็ต

วีดีโอ

ไต้หวันบ้านของฉัน(ฉบับภาษาไทย)

ไต้หวันบ้านของฉัน(ฉบับภาษาไทย)(รายละเอียดเพิ่มเติม)