Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Giám đốc Sở

  • Ngày:
  • Nguồn:Appointing and Dismissal Section
  • Lượt:595
署長照片1 Khâu Phong Quang    Giám đốc Sở

Quá trình đào tạo :
1.Thạc sỹ Sở Nghiên cứu Tội phạm học Đại học Đài Bắc
2.Khóa 43 Khoa Cảnh Sát Hành Chính Đại học Cảnh sát Trung Ương

Quá trình công tác:
1.Giám đốc Sở Di Dân Bộ Nội Chính
2.Phó Giám đốc Sở Cảnh Chính Bộ Nội Chính
3.Cục trưởng Cục Cảnh sát chính quyền thành phố Đài Bắc
4.Cục trưởng Cục Cảnh sát chính quyền thành phố Đài Trung
5.Ủy viên Cảnh Chính Sở Cảnh Chính Bộ Nội Chính
6.Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Cơ Long 
7.Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Đài Trung
8.Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Sở Cảnh Chính Bộ Nội Chính
9.Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Tân Trúc
10.Thư ký Chủ nhiệm Cục Cảnh sát Hình sự Sở Cảnh Chính Bộ Nội Chính
11.Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát Hình sự Cục Cảnh sát chính quyền thành phố Đài Bắc
12.Đội trưởng đội trinh sát 6 Cục Cảnh sát Hình sự Sở Cảnh Chính Bộ Nội Chính
13.Phó đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Hình sự Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đài Bắc
Trang chủ