Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Phó giám đốc Sở

  • Ngày:
  • Nguồn:Appointing and Dismissal Section
  • Lượt:534
鐘副署長照片調整尺寸 Chung Cảnh Côn  Phó giám đốc Sở
 
Quá trình học tập:
1.Tốt nghiệp Thạc sỹ Sở nghiên cứu cảnh chính trường sỹ quan cảnh sát Trung ương
2.Tốt nghiệp cử nhân khoa cảnh sát hành chính trường sỹ quan cảnh sát Trung ương
3.Hạng ưu nhân viên cảnh sát hành chính tại cuộc thi hạng B kỳ thi nhân viên cảnh sát kỳ thi đặc biệt năm 1982
 
Quá trình công tác:
1.Phó giám đốc Sở Di dân Bộ Nội Chính
2.Trưởng đại đội Đại đội sự vụ khu Trung Sở Di dân Bộ Nội Chính
3.Trưởng đại đội đại đội 2 sự vụ chuyên cần Sở Xuất nhập cảnh và Di dân Bộ Nội Chính
4.Trưởng đại đội đại đội sự vụ biên giới Sở Xuất nhập cảnh và Di dân Bộ Nội chính
Trang chủ