Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Hoạt động tuyến xe di động phục vụ của Trạm phục vụ Sở Di Dân

  • Ngày:
  • Nguồn:New Taipei City Service Center
  • Lượt:29
Từ 10:00 sáng đến 14:00 chiều ngày 23 tháng 5,năm 2023 tới đây, Sở Di dân tại thành phố Tân Bắc sẽ khởi động chuyến tàu dịch vụ lưu động đến Công Sở khu Đạm Thủy (淡水) của thành phố Tân Bắc (Số 375, đoạn 2, đường Bắc Trung Sơn khu Đạm Thủy, Tân Bắc) để cung cấp các dịch vụ dành cho di dân mới và gia đình, người thân của họ, ví dụ như tiếp nhận thụ lý các hồ sơ đăng ký, tư vấn và tra cứu, đồng thời tiến hành tuyên truyền các quy định luật hiện hành.
Trang chủ