Khối nội dung chính
:::

National Immigration Agency

:::

Sở di dân tổ chức cuộc thi thiết kế áp phích phòng chống buôn lậu người,15 vạn tiền thưởng đang đợi bạn !

  • Ngày:
  • Nguồn:Anti-Human Trafficking Section
  • Lượt:487
Để thúc đẩy công tác tuyên truyền phòng chống buôn lậu người, Sở di dân tổ chức cuộc thi thiết kế áp phích, thời gian nhận bài từ ngày 14 tháng 3 năm 2016 đến ngày 13 tháng 5, hoan nghênh mọi người sôi nổi tham gia nộp bài. Tổng số tiền thưởng cao tới 15 vạn Đài tệ (dưới đây tương tự), người đạt giải nhất được 5 vạn Đài tệ !
Phòng chống buôn người và bảo vệ nhân quyền của Đài loan luôn coi là một trong những mục tiêu quản trị quan trọng của chính phủ , theo đánh giá về phòng chống buôn người toàn cầu do Quốc vụ viện Mỹ công bố năm ngoái, Đài loan được liệt vào cấp 1, đồng thời đã liên tục 6 năm liền đạt vinh dự cấp 1. Ngoài ra mấy năm gần đây, dưới sự nỗ lực tuyên truyền của Sở di dân, vận dụng các kênh trung gian khác nhau và phương thức cuộc thi để tuyên truyền khái niệm phòng chống buôn người, số người bị hại do nạn buôn người đã giảm từng năm, cho thấy rõ tuyên truyền đã dần có hiệu quả.
Năm nay Sở di dân áp sử dụng hình thức cuộc thi thiết kế áp phích hội họa kỹ thuật số, triết ký sáng tạo của người tham gia cuộc thi cần lấy sách lược 4P tuyên truyền chủ đạo – Dự phòng (Prevention), điều tra truy tố(Prosecution), bảo vệ(Protection),quan hệ đối tác(Partnership)làm chủ đề sáng tạo. Xin hãy đọc website cuộc thi http://event.kayelu.com/2016ipdc để tìm hiểu tình hình đăng ký cụ thể và nhiều thông tin hơn.
Trang chủ