ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

គម្រោងជនបរទេសទុកចិត្តទៅធ្វើតេស្ដរហ័នៃជំងឺកូវីដ

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Law Enforcement Section
  • ចុចមើល :63
មួយ-ឯកសារនៃគម្រោង
១ ‌‌- ឈ្មោះរបស់គម្រោង「គម្រោងជនបរទេសទុកចិត្តទៅធ្វើតេស្ដរហ័នៃជំងឺកូវីដ」
២- អ្នកដែលត្រូវធ្វើតាម:ជនបរទេស(រស់នៅដោយស្របច្បាប់ ជនបរទេសនិងអ្នកមកធ្វើការហើយរត់គេចខ្លួនរស់
នៅមិនស្របច្បាប់ឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលជនបរទេសនៅតៃវ៉ាន់ហើយផុតពេលកំណត់)។
ពី-របៀបធ្វើតាម:
(មួយ)មិនយកលុយ (ធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញ)។
(ពី) មិនប្ដឹងឬប្រាប់(មន្ទីរពេទ្យមិនប្ដឹងប្រាប់ប៉ូលីសឬក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អង្គការផ្សេងៗមកពិនិត្យឡើយ;បើសិនមាន 
ប្ដឹងក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ក៏មានអោយបុគ្គលិកក្រុមការងារទៅជួយបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណខ្លួនច្បាស់)។
(បី) មិនពិនិត្យសើបអង្កេត(មិននៅកន្លែងធ្វើតេស្ដរហ័ឬមជ្ឈមណ្ឌលក្រសួងផ្សេងពិនិត្យឡើយ)។
បួន- ធ្វើតាមពេលវេលា:ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមពីថ្ងៃទី១៤ខែ៥ឆ្នាំ១១០នេះទៅនៃវិធានការរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់របស់វិធានការ ហើយនិងប្រាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ។
ប្រាំ - ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ:
បរទេសរស់នៅដោយស្របច្បាប់និងអ្នកមកធ្វើការហើយរត់គេចខ្លួនរស់នៅមិនស្របច្បាប់ហើយនៅតៃវ៉ាន់ហើយផុតពេល
កំណត់ បើមានការសង្សយ័ថាខ្លួនមានឆ្លងជំងឺឬមានអាការ:ផ្សេងៗពួកយើងសូមអោយទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពិនិត្យ
ធ្វើតេស្ដរហ័នៅមន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងធ្វើតេស្ដរហ័ផ្សេងៗដែលមាន កម្មករដែលរត់គេចខ្លួនឬជនបរទេសដែលរស់នៅខុស
ច្បាប់ឯកសារពិនិត្យពេទ្យ មិនយកទៅប្ដឹងឬប្រាប់ក្រសួងអង្គការប៉ូលីសអោយមកពិនិត្យចាប់ខ្លួនឡើយ ពេលនេះដែលក៏ព្រោះតែមកធ្វើតេស្ដរហ័ឬព្យាបាលហើយក៏មិនចាប់ខ្លួន មិនយកទៅសួរចម្លើយអ្វីឡើយ។
ប្រាំមួយ - គម្រោងផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ:ធ្វើវីដេអូផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនភាសា ចេញផ្សាយតាមអ៊ីនធើណិត តាមក្រុមកម្មករ
អង្គការផ្សេងៗតាមអ៊ីនធើណិតមានជាវីដេអូច្រើនភាសា។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម