ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ជនបរទេសដែលបានហួសកំណត់(ស្នាក់នៅ)សូមទុកចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ COVID-19ក្នុងគម្រោងនៃវិធានការចាក់វ៉ាក់សាំង

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Foreign Affairs Section
  • ចុចមើល :8705
១- អ្នកប្រើប្រាស់បាន:ជនបរទេសដែលបានហួសកំណត់(ស្នាក់នៅ) (បូកទាំងអ្នកដែលចាប់បាន ឬមកដោយខ្លួនឯង ឥលូវនៅក្នុងគុក ក្នុងគុកមានចែកបំបែកគ្នា ចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវនិងអ្នកដែលមានការស្រាវជ្រាវហើយ។
២- ប្រើប្រាស់បានដោយ:
(១)មិនគិតថ្លៃ(ការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃ)។
(២)មិនប្ដឹងចាប់(វិធានការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនប្ដឹងចាប់តាមមន្ទីពេទ្យឬក្រសួងផ្នែកការងារផ្សេងៗមករស្រាវជ្រាវអ្វីឡើយ)។
(៣)មិនធ្វើការស្រាវជ្រាវឬឆែកឯកសារ(មជ្ឈមណ្ឌលក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ពលករ នៃក្រសួងការងារចេញឈ្មោះ និងច្បាប់សៀវភៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង អាចប្រើការបាននៅពេលទៅពេទ្យឬពេលស្រាវជ្រាវ មិនធ្វើការស្រាវជ្រាវឬឆែកឯកសារ)។
(៤)មិនហាមឃាត់(អ្នកមកដោយខ្លួនឯង ហើយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19រួចលើកទីមួយហើយ នៃជើងយន្ថ ហោះនៃប្រទេសទាំងសង់់ខាង【ធ្វើការវិញ】ការងារទៀងទាតក្នុង៦ខែត្រូវចេញទៅវិញ【មិនត្រូវអោយទៀត】ក្នុងពេលតែមួយ។
៣-ពេលវេលាប្រើប្រាស់:ចាប់ពីថ្ងៃ៣ខែ១២ឆ្នាំ១១០ទៅ(ត្រូវបញ្ចប់ ដំណឹងផ្សេងៗទៀតនឹងចេញនៅពេលក្រោយ)
៤- កន្លែងដែលត្រូវធ្វើតាម:
(១)អ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាអ្នកនៅក្នុងគុក កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមគុកធំៗតាមកន្លែង។
(២)អ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវស្នើរសុំដោយខ្លួនឯង នៅតាមសាខាក្នុងគុក អ្នកដែលមិនធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវ កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមគុកធំៗតាមកន្លែងឬតំបន់ ខេត្តស្រុកឬក្រុងការវចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវមានការណាត់តាមមន្ទី ពេទ្យឬកន្លែងផ្សេងៗដែលអាចចាក់បានដូចជា(កន្លែងសាសនា ឬតាមសមាគមន៍ផ្សេងៗដែលមានកន្លែងអាចចាក់បាន)។
៤- ការផ្សព្វផ្សាយអត្ដនយ័:
(១)ប្រសិនបើ(អ្នក)ជាពលករដែលបានបាត់ខ្លួនហើយបណ្ណ័ស្នាក់នៅផុតកំណត់ តែនៅរស់នៅតៃវ៉ាន់ យើងខ្ញុំសូម អញ្ជើញ(អ្នក)មកសមាគមន៍ព្រះយេស៊ូកាតូលិកតៃប៉ិសង្គមមូលនិធិសុខុមាលភាព សមាគមន៍សង្គមមូលនិធិរហូតនិង ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនិងមនុស្ស ចូលមក「ចុះឈ្មោះCOVID-19ណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង」រួចទៅតាមការអោយដំណឹង ហើយត្រូវយកបណ្ណ័ស្នាក់នៅឬលិខិតឆ្លងដែនឬឯកសារផ្សេងៗ ទៅតាមកន្លែងឬតំបន់ ខេត្តស្រុកឬក្រុងការវចាក់វ៉ាក់ សាំងត្រូវមានការណាត់តាមមន្ទីពេទ្យឬកន្លែងផ្សេងៗដែលអាចចាក់បាន។
(២)អ្នក(អ្នក)មិនបាច់ខ្លាចព្រោះមកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយត្រូវយកទៅស្រាវជ្រាវទេ នៅតាមមន្ទីពេទ្យឬកន្លែងផ្សេងៗ មិនប្ដឹងចាប់ ឬក្រសួងផ្សេងៗមកស្រាវជ្រាវទេ ហើយអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់។
(៣)ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ឬការណាត់ពេលវេលាចាក់ផ្សេងៗ អ្នកអាចស្នើរសួរ តាមរយៈសេវាកម្មក្រសួងការងារ ឬការិយាល័យតាមតំបន់។

ថតចំលង

  • 1101220流程圖(柬) pdf
  • 1110111-NGO附表(柬) pdf
  • 1110128宣導圖卡_柬 jpg
  • 逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案Q&A-柬 pdf
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម