ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ប្រជាជនអាចណាត់ក្នុងប្រពន្ធ័យកសៀវភៅចាក់វ៉ាក់សាំង

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Immigration Counseling Section
  • ចុចមើល :1460
ប្រជាជនអាចណាត់ក្នុងប្រពន្ធ័យកសៀវភៅចាក់វ៉ាក់សាំង

ថតចំលង

  • ប្រជាជនអាចណាត់ក្នុងប្រពន្ធ័យកសៀវភៅចាក់វ៉ាក់សាំង-柬埔寨文 pdf
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម