ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ធ្វើប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិសំរាប់ជនបរធេស រស់ធៅធៅតតវ៉ាន់កាន់តតងាយស្សួល

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Information Facilities Section
  • ចុចមើល :6436
ជនបរធេសក៏អាចធសនើសុំធ្វើប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិបាន មានប័ណ្ណម្ួយ រស់ធៅកាន់តតងាយស្សួល!
ឲ្យតតជនបរធេសធេញអាយុ18ឆ្នំធើយមានកាតស្ននក់ធៅICបនទះឈីបតែលប្បគ្ល់ធោយនាយកោានអនតប្បធេសន៍តនប្កសួងម្ហាតទទខ្លួនឯងនាំយកចាប់ធែើម្តនកាតស្ននក់ធៅធៅការិយាល័យទតល់ធសវណាម្ួយតននាយកោានអនតប្បធេសន៍តនប្កសួងម្ហាតទទ ក៏អាចធសនើសុំធ្វើប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិបាន កនុង15តងៃធប្កាយេីធសនើសុំប្តូេចូលកនុងតេបស្នយតនម្ជឈម្ណ្ឌលប្គ្ប់ប្គ្ងប័ណ្ណតនប្កសួងម្ហាតទទចូលកនុងតាម្ធលខ្កាតស្ននក់ធៅនិងកូែអនកធប្បើប្បាស់ធលើបងាាន់តែតនសំបុប្តធសនើសុំធើយបង់ប្បាក់តុល្លលរតតវ៉ាន់ងមី275យាន់(រួម្ទំងតតម្លទលិតកាតIC250យាន់និងធស្ន ុយធទញើ25យាន់ )តាម្អុីនធ្ើតណ្តធោយកាតឥណ្ទន ក៏អាចបញ្ចប់ការធសនើសុំធ្វើប័ណ្ណធ ើយ។
ចំធះបញ្ជាេិញតែលម្ិនទន់បង់ប្បាក់កនុងធេលកំណ្ត់ម្ជឈម្ណ្ឌលប្គ្ប់ប្គ្ងប័ណ្ណតនប្កសួងម្ហាតទទនឹងលុបធោលឯកស្នរធសនើសុំធោយសវ័យប្បេតតិធប្កាយេីលុបធោលធបើសិនធៅតតមានតប្ម្ូេការធប្បើប្បាស់ប្តូេតតធៅការិយាល័យទតល់ធសវណាម្ួយតននាយកោានអនតប្បធេសន៍បំធេញតបបបេជាងមីធើងេិញ។េីធប្ះកាតICតនប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិជាកាតធ្វើតាម្បំណ្ងខ្លួនធៅធលើកាតបានធបាះេុម្ភនាម្របស់អនកធសនើសុំនិងកាលបរិធចេេមានប្បសិេធិភាេ ជាកាតសំរាប់បុគ្គលតតម្ួយែូធចនះ ធប្កាយេីបង់ប្បាក់ធ្វើកាតរួច ចង់សងប្បាក់េិញម្ិនបានធេ។
កាលណាជនបរធេសមានប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិរួចធើយក៏អាចធសនើសុំលុបធោលប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិធោយសកម្មឲ្យតតស្នម្ីខ្លួននាំយកចាប់ធែើម្តនកាតស្ននក់ធៅធៅការិយាល័យទតល់ធសវណាម្ួយតននាយកោានអនតប្បធេសន៍ ធែើម្បីធសនើសុំក៏បាន។
ម្យ៉ាងធេៀត ធបើសិនជនបរធេសធកើតធ ើងករណ្ីែូចជា「ផ្លលស់បតូរធលខ្កាតស្ននក់ធៅកាតឯកភាេ」「ធសនើសុំប្តួតេិនិតយការតាំងេីលំធៅធើយបញ្ចប់ចុះបញ្ាីប្គ្ួស្នរជាែំបូង និងេេួលអតតសញ្ជាណ្ប័ណ្ណេលរែា」 និង「េេួលអនិចចកម្មជាធែើម្ម្ជឈម្ណ្ឌលប្គ្ប់ប្គ្ងប័ណ្ណតនប្កសួងម្ហាតទទម្ិនបាច់េេួលការយល់ប្េម្េីស្នម្ីខ្លួនឬជូនែំណ្ឹងធេៀតឲ្យធគ្ប្ជាបនឹងលុបធោលប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិតែលជនបរធេសបានធសនើសុំធោយសវ័យប្បេតតិ។
ប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិសំរាប់ជនបរធេសមានសុេលភាេ5ឆ្នំ ចំធះករណ្ីបាត់បង់បំទលិចបំផ្លលញធលខ្កាតស្ននក់ធៅបានផ្លលស់បតូរ ឬធសនើសុំលុបធោលប័ណ្ណធនះធោយខ្លួនឯងធបើសិនធៅមានតប្ម្ូេការធប្បើប្បាស់ប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិធនះ ស្នម្ីខ្លួនប្តូេតតធៅការិយាល័យទតល់ធសវណាម្ួយតននាយកោានអនតប្បធេសន៍ធោយផ្លទល់ តាម្ែំធណ្ើរការធលើកែំបូងបំធេញតបបបេជាងមីធ ើងេិញ។កាលណាជនបរធេសេេួលបានធលខ្អតតសញ្ជាណ្ប័ណ្ណេលរែាធ ើយ ធបើសិនធៅតតប្តូេការធប្បើប្បាស់ប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិ ប្តូេតតធៅកតនលងេិធសសតនការិយាល័យកិចចការប្គ្ួស្នរធៅតកបរធោយផ្លទល់ តាម្នាម្ជាេលរែាធសនើសុំប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិជាងមីធើងេិញអំេីរធបៀបធសនើសុំនិងកំណ្ត់ ក់េ័នធ សូម្ធម្ើលធយាងតាម្ធសចកតីតណ្នាំកនុងម្ជឈម្ណ្ឌលប្គ្ប់ប្គ្ងប័ណ្ណតនប្កសួងម្ហាតទទ(http://moica.nat.gov.tw)។
ឲ្យតតមានប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិជនបរធេសក៏អាចធប្បើប្បាស់ប្បេ័នធកម្មេិ្ីធសវកម្មប័ណ្ណបុគ្គល្ម្មជាតិតែលទតល់ធោយអងគការរោាភិបាលនានាតាម្អុីនធ្ើតណ្តប្បេ័នធធនះនឹងទតល់ធសវកម្មធសនើសុំបំធេញតបបបេតាម្អុីនធ្ើតណ្តប្គ្ប់ប្បធភេឧទរណ្៍ថា៖ធសនើសុំលិខ្ិតបញ្ជាក់កាលបរិធចេេធចញចូលប្េំតែនធោយឥតគ្ិតតងលប្បកាសេនធោរតាម្រយៈអុីនធ្ើតណ្តបង់ប្បាក់េិន័យធោយប្តួតប្តាទលូេងនល់ធអ ិចប្តូនិចការតសវងរកការនានារា៉ាប់រងការងារនិងសុខ្ភាេតាម្រយៈអុីនធ្ើតណ្តជាធែើម្ ធ្វើឲ្យជនបរធេសអាចេេួលភាេងាយស្សួលនិងសុេតថិភាេធោយ 「ធប្បើប្បាស់អុីនធ្ើតណ្តកាន់តតធប្ចើន ធប្បើប្បាស់ទលូេងនល់កាន់តតតិច」។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម