ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ទីភ្ននក់ងារជាតិអន្តោប្រន្វសន៍ប្ារព្ធការប្រកួតប្រជែងរចតផ្ទាំងផ្សព្វផ្ាយអាំព្ីការរងាារការែួញដូរមនុសស។ រងាវន់ 150 ពាន់ដុល្លារកាំព្ុងរង់ចាំអនក។

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Anti-Human Trafficking Section
  • ចុចមើល :1451
ន្ដើមបីផ្សព្វផ្ាយការរងាារការែួញដូរមនុសស ទីភ្ននក់ងារជាតិអន្តោប្រន្វសន៍នឹងប្ារព្ធការប្រកួតប្រជែងរចតផ្ទាំងផ្សព្វផ្ាយ។ ការប្រកួតប្រជែងចរ់ន្ផ្ោើមព្ីថ្ងៃទី 14 ជែមីត និងរញ្ចរ់ន្ៅថ្ងៃទី 13 ជែឧសភ្ន ឆ្នាំ 2016។ អនកទាំងអស់គ្ននប្តូវានអន្ញ្ជើញន្ដើមបីរញ្ជូនការចុុះន្្មុះ។ រងាវន់សរុរគឺ 150 ពាន់ដុល្លារថ្តវ៉ាន់ងមី។អនករចតជដលឈ្នុះរងាវន់ទីមួយនឹងទទួលរងាវន់ជាសាច់ប្ាក់ចាំនួន 50 ពាន់ដុល្លារ។ ការរងាារការែួញដូរមនុសស និងការការពារសិទធិមនុសសគឺជតងជតប្តូវានដាក់ជាន្គ្នលន្ៅសាំខាន់រាំផ្ុតមួយថ្នន្គ្នលនន្ោាយរដាាភិាលកនុងប្រន្ទសររស់ន្យើង។ប្កសួងការររន្ទសសហរដាអាន្មរិកានន្ាុះព្ុមពការវយតថ្មាថ្នការរងាារការែួញដូរមនុសសន្ៅែុាំវិញព្ិភព្ន្ល្លក ន្កាុះថ្តវ៉ាន់ប្តូវានដាក់កនុងកប្មិតទីមួយ និងានឈ្នុះកប្មិតទីមួយសប្ារ់រយៈន្ព្ល 6ឆ្នាំ។ន្ដាយការផ្សព្វផ្ាយថ្នទីភ្ននក់ងារជាតិអន្តោប្រន្វសន៍កនុងឆ្នាំងមីៗន្នុះ ន្ប្រើប្រព្័នធផ្សព្វផ្ាយ និងការប្រកួតប្រជែងន្ផ្សងៗន្ដើមបីន្លើកកមពស់គាំនិតថ្នការរងាារការែួញដូរមនុសស។ ចាំនួនែនរងន្ប្គ្នុះថ្នការែួញដូរមនុសសានងយចុុះព្ីមួយឆ្នាំន្ៅមួយឆ្នាំ។ វចាស់ល្លស់ណាស់ជដលការផ្សព្វផ្ាយានប្រសិទធភ្នព្។ ទីភ្ននក់ងារជាតិអន្តោប្រន្វសន៍ប្ារព្ធការប្រកួតប្រជែងរចតផ្ទាំងផ្សព្វផ្ាយឌីែីងលកនុងឆ្នាំន្នុះ។ អនកចូលរួមប្តូវជតន្ប្រើគាំនិតថ្នន្គ្នលនន្ោាយ 4P៖ ការរងាារ ការន្ចទប្រកាន់ ការការពារ និងភ្នព្ជាថ្ដគូជាជររជផ្នរចត។ សប្ារ់ព្័ត៌ានរជនែមអាំព្ីការប្រកួតប្រជែង សូមន្មើលhttp://event.kayelu.com/2016ipdc។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម