ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ការទប់ស្តាត់ការជួញដូរមនុស្ស

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Anti-Human Trafficking Section
  • ចុចមើល :1216
ការជួញដូរមនុស្សបានរលំោភស្ិទិមធនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ជាអំលពើរតឹតបិតលស្រភាីពរបស្់លេ តតវ៉ាន់និងបណ្តា ប្បលទស្ល ើពិភពលោកស្ុទធតតយកចិតាទុកដាក់ចំលពាោះបញ្ហា លនោះ ល ើយបនាជំរញុ ការងារទប់ស្តាត់ពាក់ព័នធ លដើមបី ុបបំបាត់ឧប្កិដឋកមមជួញដូរមនុស្ស។លៅតតវ៉ាន់ នាតែវិចឆិកា ឆ្នំ2006 ស្ភារដឋបា បានលចញផ្សាយ「តផ្សនការស្ីពាីស្កមមភាពទប់ស្តាត់ជួញដូរ មនុស្ស」 ល ើយបលងើតាល ើង 「របាយការណ៍ស្ប្មរោះស្ប្មួ ស្កមមភាពទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្សតនស្ភារដឋ បា 」 នាយកដាឋនលយើងនឹងទទួ ែុស្ប្តូវចំលពាោះការប្បមូ ធ្នធានពីស្តាប័ននានា ជំរញុនិងអនុវតា ស្កមមនូវការងារទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្ស។ លៅតែមករា ឆ្នំ2008 「ចាប់ស្ីពាីការទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្ស」 បានបលងើតាល ើង ល ើយចូ ធ្រមានលៅតែមិថុនាឆ្នំដតដ ចាប់លនោះបានកំណត់ថា ដាក់លោស្ធ្ងន់ធ្ងរល ើ អនកជួញដូរមនុស្ស ល ើយផ្សា ់ជំនួយដ ់អនករងលប្រោះ លធ្វើឲ្យតតវ៉ាន់ទទួ ទធផ្ស អប្បលស្ើរកនុងកិចចការ ទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្ស។ ចាប់ពីឆ្នំ2009តលៅ តតវ៉ាន់ប្តូវប្ករមប្បឹការដឋអាលមរិកវយតតមៃឲ្យមានកប្មិត ល ែ1ជាប់6ឆ្នំកនុងរបាយការណ៍ស្ាីពីបញ្ហា ជួញដូរមនុស្ស លនោះបានបងាាញឲ្យល ើញថា ការងារជំរុញការ ទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្សកនុងតតវ៉ាន់បនាទទួ ស្តា ់ពីស្ងាមអនារជាតិ។ 

ចំណុចស្ំខាន់តនការទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្សកនុងតតវ៉ាន់ស្ុីរនជាមួយនឹងអនារជាតិ ស្ពវតថងលនោះ បានចាត់ វិធានការ4P លដើមបីប្បប្ពឹតាការងារនានា េឺលស្ុើបអលងាតនិងល ើល ើងបណឹាង(Prosecution) ការពារ (Protection) បងាារ(Prevention)និងទំនាក់ទំនងតដេូ(Partnership) ៖មួយ.លស្ុើបអលងាតនិងល ើល ើងបណឹាង ៖ ស្តាប័នអយយការ តុោការនិងប៉ាូ ីស្ប្េប់ថានក់នឹងកំណត់អងាការ ពិលស្ស្ទទួ ែុស្ប្តូវចំលពាោះកិចចការពាក់ព័នធនឹងការលរៀបចំនិងលធ្ើតវផ្សនការល ើការលស្ុើបអលងាតឧប្កិដឋកមម ជួញដូរមនុស្ស ល ើយពប្ងឹងអនុវតាកិចចការល ើល ើងបណឹាង។ពីរ. ការពារ ៖ ការពារអកនរងលប្រោះ ផ្សា ់ទី ំលៅស្ម មម ការតថោំខាងជីវភាព បណាុោះបណ្តា ផ្សៃូវចិតា ការ ជំនួយខាងស្ុែភាព លស្វបកតប្ប ការជំនួយផ្សៃូវចាប់ អមស្ួររកស្ំរាប់អនករងលប្រោះ ល ើយផ្សា ់ប័ណណស្តនក់ លៅនិងប័ណណអនុញ្ហា តលធ្វើការជាបលណ្តា ោះអានន ល ើយជូនប្ត ប់លៅប្បលទស្លដើមលដាយស្ុវតាិភាព និងវិធាន ការការពារលផ្សសងលទៀត។បី.បងាារ ៖ តាមរយៈការផ្សសពវផ្សាយពីប្បព័នធស្តរពត៌មាននិងស្កមមភាព និងមលធ្ោបាយប្េប់ប្រន់ លដើមបី បលងើនាការយ ់ដឹងរបស្់ប្បជាព រដឋអំពីស្តរៈស្ំខាន់និងការងារទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្ស ល ើយបនា លរៀបចំអនាប្កស្ួងលបើកវេាបណាុោះបណ្តា ចំលណោះដឹងទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្សនិងស្ិកាាស្តោទប់ស្តាត់ ជួញដូរមនុស្សរា ់ឆ្នំ លដើមបីពប្ងឹងជំនាញវិជាាជីវៈនិងស្មតាភាពលដាោះស្រស្តយរបស្់បុេា ិក។ 

បួន. ទំនាក់ទំនងជាតដេូ ៖ លរៀបចំ「ការយិ ័យអនារជាតិស្ំរាប់ការទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្ស」 ល ើយ បបួ អនកជំនាញការមកពីរដាឋភិបា បណ្តា ប្បលទស្និងអងាការលប្ៅរដាឋភិបា អនារជាតិ(NGO)ពាក់ព័នធ ចូ រមួ លដើមបីស្រស្បយកចំលណោះដឹងថីនមិងពត៌មានអំពីការទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្សពីប្បលទស្លផ្សសងលទៀត ល ើយដាក់បញ្ចូ កមាៃំងNGO តភាាប់នឹងស្ងាមអនាជាតិ ល ើយចុោះ តាល ខាល ើ「អនុស្ារណៈលយេ យ ់រន(MOU)ស្ីពាីកិចចការអលនាាប្បលវស្ន៍និងស្ ប្បតិបតិាការល ើការទប់ស្តាត់ជួញដូរមនុស្ស」 ជាមួយ នឹងប្បលទស្ពាក់ព័នធ លដើមបីពប្ងឹងស្ ប្បតិបតិាការទំនាក់ទំនងតដេូអនារជាតិ។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម