ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ការគ្រប់គ្រងជនអន្តោគ្បន្េសន៍ខុសច្បាប់

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Law Enforcement Section
  • ចុចមើល :1189
ន្សដ្ឋកិច្បចពិភពន្ោកបានរកីច្បន្គ្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ន្ហើយឥទ្ិពធលននសរហរណករមពិភពន្ោក ទ្ំតក់ ទ្ំនងពាណិជជករម ន្ទ្សច្បរណ៍ បនោន្រៀន ន្្ើកាវរនិងន្រៀបការអនោរជាតិកាន់តតញឹកញាប់។ រយ៉ាងន្ទ្ៀត ទ្ំតក់ ទ្ំនងរវាងច្បិននិងនតវា៉ាន់កាន់តតគ្បន្សើរន្ ើងៗ គ្បជាជនតំបន់ទំងពីរទក់ទ្ងគ្នាកាន់តតជិតសាិទ្ធ មាន គ្បជាជនជាន្គ្ច្បើនបានន្្ើដ្វំន្ណើរពីតំបន់រួយន្ៅតំបន់រួយ ន្ហើយមានជនបរន្ទ្សជាន្គ្ច្បើនបានន្លើសម ច្បាប់(កំណត់)តំបន់នតវា៉ាន់ ដ្ូន្ច្បាេះ កិច្បចការគ្រប់គ្រងជនអន្តោគ្បន្េសន៍ខុសច្បាប់មានសារៈសំខាន់។សពវនងៃន្នេះ តយកដ្ឋឋនន្យើងបានន្រៀបច្បំគ្កុរ្ំ3 សិតថ ន្ៅតំបន់ខាងន្ជើង តំបន់កណ្តោ ល និងតំបន់ខាង តបូង ន្ហើយមានគ្កុរពិន្សស22ន្ៅគ្រប់ន្ខតោនិងគ្កុងនិងសងគហដ្ឋឋន្ំៗ4 ទ្ទ្ួលខុសគ្តូេច្បំន្ពាេះកិច្បចការ ពាក់ព័នធនឹងជនបរន្ទ្ស ដ្ូច្បជាសនទត តសវងរក ន្សុើបអន្ងេត ឲ្យសាាក់ន្ៅ និងបញ្ជូនន្ៅេិញ។ ន្ៅន្ពល្រម តា គ្កុរពិន្សសតតន្ៅគ្រប់ន្ខតោនិងគ្កុងនឹងចាត់តច្បងកិច្បចការ ច្បុេះបញ្ជីនិងគ្តួតពិនិតយន្ៅតំបន់ជាក់តសងោ ច្បំន្ពាេះករណីតដ្លជនបរន្ទ្សឈប់(សាាក់)ន្ៅតំបន់នតវា៉ាន់បានហួសន្ពលកំណត់ ន្ហើយកត់គ្តាកាុង ន្សៀេន្ៅន្ដ្ើរបីគ្រប់គ្រងន្ដ្ឋយគ្បសិទ្ធាពព ន្បើសិនរកន្ ើញជនបរន្ទ្សគ្បគ្ពឹតោអំន្ពើខុសច្បាប់(កំណត់) នឹងន្សុើបអន្ងេតតារច្បាប់។ន្បើសិនជនបរន្ទ្សច្បូលគ្ពំតដ្នខុសច្បាប់ ឬគ្បគ្ពឹតោអំន្ពើខុសច្បាប់(កំណត់)ន្ៅនតវា៉ាន់ ន្គ្កាយពីគ្កុរ ពិន្សសតយកដ្ឋឋនន្យើងនិងអងគការប៉ាូលីស តយកដ្ឋឋនន្យើងនឹងន្រៀបច្បំកតនែងឲ្យសាាក់ន្ៅ ន្ហើយបញ្ជូន ន្ៅគ្បន្ទ្សន្ដ្ើរេិញ។ ន្ដ្ើរបីធាតសិទ្ធិរនុសសរបស់ជនបរន្ទ្ស តយកដ្ឋឋនន្យើងនឹងន្្វើន្ ើងការសនទត ផ្ោល់ជំនួយផ្ែូេច្បាប់ ន្សវាពយបាលនិងជំតញគ្រប់គ្បន្ភទ្។ ន្ហើយបានតកតគ្រូេមាគ្តាទ្ី38ននច្បាប់សីពោី ការច្បូល-ន្ច្បញគ្ពំតដ្ននិងអន្តោគ្បន្េសន៍ ចាប់ពីនងៃទ្ី5 តខកុរភៈ ឆាាំ2015 រុននឹងដ្ល់ន្ពលកំណត់សំរាប់ ផ្អាកជនបរន្ទ្សសាាក់ន្ៅ គ្តូេបញ្ជូនបរន្ទ្សដ្ល់តុោការ ន្សាើសុំសំន្រច្បអនុញ្ញា តឲ្យពនយន្ពលសាាក់ន្ៅ 
ន្ពលរយៈអតិបរមារិនហួសពី100នងៃ។ ទ្នឹរទនឹងន្នេះ យយកដ្ឋឋនន្យើងនឹងពន្នែឿនការងារបញ្ជូនន្ៅ គ្បន្ទ្សន្ដ្ើរេិញ ឲ្យជនបរន្ទ្សអាច្បគ្ត ប់ន្ៅគ្បន្ទ្សន្ដ្ើរេិញឲ្យឆាប់រហ័ស។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម