ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

ការថែទាំនិងថែនាំសាំរាប់ជនអន្នោប្បន្េសន៍

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Immigration Counseling Section
  • ចុចមើល :1262
ន្ ើម្បីជួយបីោឬប្បពនធជាជនបរន្េសឬជនម្ហា ីន្ោកសម្ស្សបជីេភាពន្ៅតៃវ៉ាន់ ន្ ើយន្ ើក ាំន្កើង សម្ៃថភាពប្បកួៃប្បថជងតៃវ៉ាន់ន្ោយគុែសម្បៃិោព ុេបបធម្៌ នយកោានន្យើងបានស ការជាម្ួយ អនោរប្កសួងនន ជាំរញុអនុេៃោ 「េិធានការថែទាំនិងថែនាំសាំរាប់បីោឬប្បពនធជាជនបរន្េសឬជនម្ហា ី ន្ោក」 ន្ធើកាវរងារសាំខាន់ៗទាំង8 គឺការថែនាំឲ្យសម្ស្សបជីេភាព ពាបា ជម្ឺ ងប្បសូៃកូនឲ្យបាន អនិង ថែរកាសុខភាព ធានសិេិធន្ធើវការ ន្ ើកកម្ពស់កប្ម្ិៃអប់រ ាំជួយចិញ្ចឹម្និងអប់រាំកូន ការពារសនោិសុខខលួន ន្ធវើ ឲ្យបេបញ្ញៃោិប្គប់ប្ោន់ និងអនុេៃោផ្សពវផ្ាយេសសនេិជាា ន្ ើយជួយរោាភិបា ប្កុងន្ប្កាម្ឱវេផ្ទា ់ ន្ខៃោ(ប្កុង)ន្រៀបចាំថផ្នការអនុេៃោការថែនាំសម្ស្សបជីេភាព ន្ ើកេឹកចិៃោឲ្យញាៃិសនោនថ កាំពុងរស់ ន្ៅតៃវ៉ាន់ចូ រម្ួជាម្ួយោា ន្ ើយន្ប្បើប្បាស់「ម្ូ និធិថែទាំនិងថែនាំសាំរាប់បីឬោប្បពនធជាជនបរន្េស」 ជួយស្ថថប័នរ ានិងឯកជនន្រៀបចាំន្សវថែទាំនិងថែនាំសាំរាប់បីឬោប្បពនធជាជនបរន្េសនិងជនម្ហា ីន្ោក បន្ងើៃកន្ ើង「ធនោរឯកស្ថររបស់អាកបកថប្ប」 កាៃ់បនថយការឧបសគគន្ោយស្ថរភាស្ថខុសោាចាំន្ពាោះ ជនបរន្េស ធានសិេិធរបស់ន្គទន់ន្ព ន្េលា ន្រៀបចាំ「េូរស័ពាផ្ោ ់ន្សវពិន្ប្ោោះអាំពីការរស់ន្ៅន្ៅតៃវ៉ាន់ សាំរាប់ជនបរន្េស」 (0800-024-111)ផ្ោ ់ន្សវពិន្ប្ោោះឥៃគិៃតែលតាម្េូរស័ពា ទន់ន្ព ន្េលានិងសពវ ប្គប់ ថ មានភាស្ថទាំង7ប្បន្េស ូចជាភាស្ថចិន អង់ន្គលស ជប៉ាុន ន្េៀៃណាម្ ឥែឌូន្ែសុី តែនិងថខែរ ន្ធវើថខសេីន្ អូអាំពីការថែនាំជនអន្នោប្បន្េសន៍ែីនែិងផ្សពវផ្ាយព ុេបបធម្៌ ថខសេិន្ អូៃូចអាំពីជីេភាព ៏សុភ ម្ងគ កាុងប្គួស្ថររបស់ជនអន្នោប្បន្េសន៍ែីែ សកម្ែភាពន្ធវើម្ហូបអាហារឆ្ងងញ់ពិស្ថជាន្ ើម្ ន្ ើម្បីន្ោសនប រិស្ថថនព ុេបបធម្៌ប្បកបន្ោយម្ិៃោភាព ន្រៀបចាំថផ្នការបែោុោះបណាោ សម្ៃថភាពនិងផ្ោ ់អាហារូបករែ៍ សាំរាប់ជនអន្នោប្បន្េសន៍ែីែនិងកូនរបស់ន្គ ថផ្នការបែោុោះបណាោ សម្ៃថភាពសាំរាប់កូនជាជាំនន់េីពីរ របស់ជនអន្នោប្បន្េសន៍ែីែ ចងប្កងនិងន្បាោះពុម្ភន្សៀេន្ៅសិកាថ ន្ប្បើប្បាស់ភាស្ថន្ ើម្របស់ជនអន្នោ ប្បន្េសន៍ែីែ ន្ ើម្បីបន្ងើនកធនធានម្នុសសតៃវ៉ាន់ ន្ ើយផ្សាំជាម្ួយនឹងម្ជឈម្ែឌ ផ្ោ ់ន្សវន្ៅៃាំបន់នន ផ្ោ ់ន្សវកម្ែយកចិៃោេុកោក់ន្ៅន្ព ាំបូងន្េើបចូ ប្ពាំថ ន កម្ែេិធីសិកាកាុងប្គួស្ថរ ន្សវរ ាបា 
ថផ្នការជិោះរន្េោះន្ភើងល និងបន្ងើៃក បណាោ ញថែរកាជាន្ ើម្ ន្ ើម្បីជាំរញុបីឬោប្បពនធជាជនបរន្េសឬជនម្ហា ី ន្ោកបន្ងកើនសម្ៃថភាពសម្ស្សបការរស់ន្ៅន្ៅតៃវ៉ាន់។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម