ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

នាយករង

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Appointing and Dismissal Section
  • ចុចមើល :570
林副署長 នាយករង  លីង ស៊ីងឈុន
ប្រវត្តការសិក្សា៖
សាកលវិទ្យាល័យប៉ូលីសកណ្តាលក្រុង បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីនាយកដ្ឋាននគរបាលរដ្ឋបាល
បទ​ពិសោធ​ន៍ការងារ៖
  1. អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការបរទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. លេខា​ធិ​ការ​នាយក​នាយកដ្ឋានការបរទេស​នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  3. ប្រធានកងពលកិច្ចការព្រំដែន នៃនាយកដ្ឋានការបរទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  4. ​ប្រធាន​កងពល​ទី​២ និង​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​សេវា​ពិសេស ​នាយកដ្ឋាន​ច្រកចេញ​-​ចូល និង​ការបរទេស នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។
  5. ប្រធាន​ការិយាល័យ​លេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋបាលការបរទេស និង​ច្រកចេញចូល​នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម