ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

នាយក

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Appointing and Dismissal Section
  • ចុចមើល :587
署網-署長正面坐姿近照(有眼鏡) នាយក   ចុងជីងឃុន  ប្រវត្តការសិក្សា៖
  1. សាកលវិទ្យាល័យប៉ូលីសកណ្តាលក្រុងអនុបណ្ឌិតសិក្សាប៉ូលីស
  2. សាកលវិទ្យាល័យប៉ូលីសកណ្តាលក្រុងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីនាយកដ្ឋាននគរបាលរដ្ឋបាល
  បទពិសោធន៍ការងារ៖
  1. នាយកដ្ឋានការបរទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការបរទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  3. ប្រធាន​កងពលតូច​កិច្ចការ​កណ្តាលក្រុង​នៃ​នាយកដ្ឋានការបរទេស​និង​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  4. ​ប្រធាន​កងពលកិច្ចការ​ទី​២ នៃ​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​សេវា​ពិសេស និង​នាយកដ្ឋាន​ច្រកចេញ​-​ចូល និងការបរទេស នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។
  5. ប្រធាន​កងពលកិច្ចការ​ព្រំដែន ​នាយកដ្ឋាន​ច្រកចេញ​-​ចូល និង​ការបរទេស នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម