ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

តើ ARC ដែលបាត់បង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញតាមរយៈកម្មវិធី?

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Residency Section 2
  • ចុចមើល :1536
ពាក្យស្នើសុំការស្នើសុំ ARC ត្រូវបានទទួលយកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម NIA មូលដ្ឋាន។ NT $ 500 សម្រាប់ករណីនីមួយៗ។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម