ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

អាចជាជនបរទេសដែលបានស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណឯកសណ្ឋាននិងមិនចងចាំថាវាសួរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម NIA ក្នុងស្រុក?

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Residency Section 2
  • ចុចមើល :1570
អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំឡើងវិញរួមជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែនដើមរបស់ខ្លួន។
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម