ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទាមទារ ARC?

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Residency Section 2
  • ចុចមើល :1559
10 ថ្ងៃក្រោយ (មិនរាប់បញ្ចូលម៉ោងអ៊ីម៉ែល)
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម