ចំណែកខ្លឹមសារជាសំខាន់
:::

National Immigration Agency

:::

តើប្ដីឬប្រពន្ធអាចដាក់ពាក្យសុំពន្យារកំណើតបានដែរឬទេដោយសារតែអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ?

  • ថ្ងៃខែប្រកាស:
  • អង្ការដែលប្រកាស:Residency Section 2
  • ចុចមើល :1582
ជាគោលការណ៍ការស្នើសុំការពន្យារកំណើតរបស់ប្តីឬប្រពន្ធដែលមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលត្រូវការការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតាមសុពលភាពនៃលំនៅ
ត្រឡប់ទៅទំព័រដើម