โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

0902 ข้อควรทราบสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นเอกสาร ขยายเวลา ออกใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงสาเหตุการพำนัก

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:3851
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเมือง เขตที่พำนัก
เอกสารที่ต้องเตรียม:ใบคำร้อง 1 ฉบับ
1.อ้างอิงกฎหมาย:
1.กฎหมายเข้าออกประเทศและตรวจคนเข้าเมืองมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 26 และมาตรา 31 (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายฯ)
2.วิธีการยื่นขอพำนัก หรือมีถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติมาตรา 5 ถึง 10
2.เหมาะสำหรับ:
2.ชาวต่างชาติที่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจเอกสารจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมหนังสือเดินทางที่วีซ่ายังไม่หมดอายุหรือหลักฐานอื่นที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าออกประเทศ
2. ชาวต่างชาติที่ใช้วีซ่าพำนักในการเข้าประเทศแล้วต้องการเปลี่ยนเหตุผลในการพำนักเป็นติดตามญาติ ทำงาน หรือลงทุน
3.เอกสารที่ต้องเตรียม:
1.ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเล
3.หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าเข้าประเทศฉบับจริง (ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเหตุผลในการพำนักตามกฎหมายฯมาตรา 23 วรรค 2 ไม่ต้องตรวจสอบตราประทับการเข้าประเทศ)
4.แนบหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ของการพำนัก (ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงและส่งฉบับสำเนา)
(1)ผู้ที่ติดตามญาติ (ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเหตุผลในการพำนักตามกฎหมายฯมาตรา 23 วรรค 2):
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเล เป็นต้น)
(2)ผู้ที่หางาน (ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเหตุผลในการพำนักตามกฎหมายฯมาตรา 23 วรรค 2):
หนังสือจ้างงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหนังสือรับรองการทำงาน
(3)นักลงทุน (ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเหตุผลในการพำนักตามกฎหมายฯมาตรา 23 วรรค 2):
หนังสือจ้างงานจากองค์กร หนังสือจดทะเบียนเพิ่มเติมแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น
(4)นักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนที่ไต้หวัน:
บัตรนักเรียนหรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน (นักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่ยื่นเป็นครั้งแรกต้องส่งหนังสือแจ้งเข้าเรียนด้วย)
(5)ผู้ที่เรียนภาษาจีน
บัตรนักเรียนหรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน บันทึกการเข้าเรียน
(6)ผู้เผยแพร่ศาสนา
หนังสือรับรองการเปิดองค์กรทางศาสนาและหนังสือเชิญจากองค์กรทางศาสนาของไต้หวัน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(7)ชาวจีนโพ้นทะเลในเกาหลีที่พำนักถาวร
หลักฐานแสดงตนจากกระทรวงการต่างประเทศ
5.ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้วครึ่ง (ครั้งแรก 1 ใบ เปลี่ยนบัตร 1 ใบโดยภาพต้องมีลักษณะเดียวกับบัตรประจำตัวประชาชน)
6.ผู้ที่บัตรสูญหาย ต้องแนบหนังสือแจ้งการสูญหาย หรือใบแจ้งความ
7.ค่าธรรมเนียม:1พันดอลล่าร์ไต้หวันสำหรับ 1ปี , 2พันดอลล่าร์ไต้หวันสำหรับ 2 ปี, 3 พันดอลล่าร์ไต้หวันสำหรับ 3 ปี ชาวจีนโพ้นทะเล 500 ดอลล่าร์ไต้หวัน ออกบัตรใหม่ 500 ดอลล่าร์ไต้หวัน
8.หนังสือมอบอำนาจ:ผู้ที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ ส่วนผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ฮ่องกง หรือมาเก๊า ต้องให้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปรับรองเอกสารก่อนนำไปใช้
4.ระยะเวลา:10วัน (รับใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน)
5.ข้อควรทราบอื่นๆ:
2.คู่สมรสชาวต่างชาติที่ยื่นขอใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลเป็นครั้งแรกหรือต้องการเปลี่ยนแปลงสาเหตุการพำนักเป็นติดตามคู่สมรสเนื่องจากการสมรส จะต้องให้คู่สมรสชาวไต้หวันเดินทางมาด้วย โดยจะออกใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลที่มีอายุ 1 ปี
3.ชาวต่างชาติที่ใช้วีซ่าพำนักเข้ามาในประเทศจะต้องยื่นขอใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศ
4.หากชาวต่างชาติมีความจำเป็นต้องพำนักในไต้หวันต่อ จะต้องยื่นขอต่ออายุภายใน 30 วันก่อนหมดเวลาพำนักในประเทศ
5.ในระหว่างที่ชาวต่างชาติพำนักในไต้หวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือต้องการรับบริการที่ศูนย์ให้บริการอื่น จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสาเหตุการพำนักตามกฎหมายมาตรา 23 วรรค 2 ต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตพำนักหมดอายุ
7.ผู้ที่มีเอกสารจากต่างประเทศจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาจีนและให้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศนั้นๆรับรอง หากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปรับรองเพียงเอกสารต้นฉบับและไม่รับรองเอกสารฉบับที่แปลเป็นภาษาจีน ต้องนำเอกสารฉบับภาษาจีนนั้นไปให้ศาล(หรือโนตารี)รับรองก่อน
8.ตามกฎหมายมาตรา 23 หากขณะนี้คู่สมรสเป็นชาวไต้หวันอาศัยอยู่ในไต้หวันและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือได้รับอนุญาตให้พำนัก หรือเป็นญาติของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวร:ต้องจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนของไต้หวัน (เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านเป็นต้น และจะคืนให้เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย) หากต้องการทราบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสเพิ่มเติมโปรดดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการภายใน กระทรวงมหาดไทหรือสำนักงานทะเบียนของแต่ละท้องถิ่น
9.ชาวไต้หวันที่พำนักอยู่ในไต้หวันและมีชื่อในทะเบียนบ้านที่เข้าประเทศด้วยหนังสือเดินทางต่างประเทศและต้องการพำนักหรือขยายเวลาพำนัก ต้องไปแจ้งชื่อออกจากสำนักงานทะเบียนก่อน
10.หากผู้ยื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาเหตุของการขอพำนักอยู่ต่อก่อนที่ใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลหมดอายุ ก็จะต้องออกจากราชอาณาจักรตามวันที่ที่กำหนด
11.ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสาเหตุในการพำนักตามกฎหมายฯมาตรา 23 วรรค 2 ที่ยื่นขอเนื่องด้วยเหตุผลในข้อที่ 1 (เช่นติดตามญาติ ทำงาน ลงทุนเป็นต้น) ที่ต้องการเปลี่ยนสาเหตุการพำนักเป็นอื่น (เช่นเรียน เผยแพร่ศาสนา) จะต้องติดต่อสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการด้านเอกสารก่อน เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วจึงยื่นขอใบสำคัญประจำตัวชาวจีนโพ้นทะเลใหม่อีกครั้ง
12.ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเหตุผลในการพำนัก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและขออนุมัติใหม่
13.ตามหมายเหตุของกฎหมายมาตรา 23 วรรค 2 ระบุไว้ว่า ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอพำนักให้กับคู่สมรสเปลี่ยนแปลงสาเหตุการพำนัก
14.ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าพำนักหรือได้รับวีซ่าในประเทศ จะต้องยื่นขอใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวภายใน 15 วันนับตั้งแต่เข้าประเทศหรือได้รับวีซ่าพำนัก หากเกินเวลาที่กำหนด จะมีโทษปรับ 2,000-10,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือศูนย์ให้บริการจะต้องเตรียมเอกสารและยื่นให้เรียบร้อยภายใน 15 วันนับแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเกินเวลาที่กำหนด จะมีโทษปรับ 2,000-10,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน
ใบคำร้อง:ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องสำหรับขอมีถิ่นที่อยู่(พำนัก)ของชาวต่างชาติได้ที่ไฟล์แนบ
หน้าแรก