โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

หลักการและคำถามตอบเกี่ยวกับ “โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19ฟรีให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่เกินเวลากำหนด”ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  • วันที่:
  • ที่มา:Foreign Affairs Section
  • ตี:421
 Q1 : ผู้ใดที่มีผลบังคับใช้มาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”?

A1 : ชาวต่างชาติ(รวมทั้งจีน ฮ่องกง มาเก๊า หรือผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัย)ผู้ที่อาศัยอยู่เกินเวลากำหนด ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจาก“โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19ฟรีให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่เกินเวลากำหนด”(เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564) พร้อมทั้งได้รายงานตัวและยื่น “บัตรบันทึกการฉีดวัคซีน” “เอกสารจองตั๋วเครื่องบิน”ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว(รวมถึงผ่านการพิจารณาและชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว) อีกทั้งออกนอกประเทศไต้หวันภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นจากบัญชีดำการปฏิเสธเข้าประเทศครั้งต่อไป

 Q2 : มาตรการ“ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส” คืออะไร?

A2 : เนื่องด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเริ่มให้บริการเป็นปกติ ผู้ที่ได้รายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและได้รับการฉีดวัคซีนจากโครงการนี้ ข้อควรปฏิบัติการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากโครงการนี้ และรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2565 ต้องเดินทางออกนอกประเทศภายในเวลา 6 เดือน (ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ) ถึงจะได้รับการยกเว้นจากบัญชีดำการปฏิเสธเข้าประเทศครั้งต่อไป

  2. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากโครงการนี้ และรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากวันที่ 29 เมษายน 2565 ต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน 40 วัน ถึงจะได้รับการยกเว้นจากบัญชีดำการปฏิเสธเข้าประเทศครั้งต่อไป

  3. หากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ จะยกเลิกการรับเรื่องรายงานตัว จะสามารถตรวจจับและบันทึกบัญชีดำการปฏิเสธเข้าประเทศครั้งต่อไป

 Q3 : ผู้ใดที่ไม่มีผลบังคับใช้มาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”?

A3 : ผู้ที่เคยรายงานตัวแล้ว แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเคยถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสำนักงานตำรวจตรวจพบมีประวัติผิดกฎหมาย(เช่นคดีอาญา) แล้วถูกจับกุม จะไม่สามารถมีผลบังคับใช้มาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”

 Q4 : ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนระหว่างเวลาดำเนินการโครงการ สามารถใช้มาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”ได้หรือไม่?

A4 : ผู้ที่อาศัยอยู่เกินกำหนด ต้องได้รับการฉีดซีนป้องกันโรคCOVID-19ระหว่างเวลาดำเนินการโครงการ อย่างน้อย 1 เข็ม ถึงมีผลบังคับใช้มาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”

หากผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19แล้วก่อนเวลาที่ดำเนินการโครงการ แต่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ 3 ในระหว่างเวลาดำเนินการโครงการ และสามารถยื่น “บัตรบันทึกการฉีดวัคซีน”ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ จะมีผลบังคับใช้มาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”ได้เช่นกัน

 Q5 : หาก “บัตรบันทึกการฉีดวัคซีน”ป้องกันโรค COVID-19 หาย สามารถยื่นขอใหม่ได้อย่างไร และมีผลบังคับใช้มาตรการ“ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”ได้หรือไม่?

A5 : สามารถติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรับการฉีดวัคซีน หรือหน่วยงานสาธารณสุขประจำจังหวัดหรืออำเภอ เพื่อสอบถามทำเรื่องการออกบัตรใหม่

หากโรงพยาบาลออก“บัตรบันทึกการฉีดวัคซีน”ให้ใหม่ สามารถมีผลบังคับใช้มาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”ได้เช่นกัน (แต่ห้ามยืมหรือใช้บัตรของผู้อื่น หากถูกจับได้จะถูกดำเนินคดีตามทางกฎหมาย)

  Q6 : สามารถหาข้อมูลหรือสอบถามมาตรการ “ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส”ได้จากช่องทางใดบ้าง?

A6: ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ“ไม่ติดบัญชีดำหรือแบลคลิส” จะมีการอัพเดทผ่านทางเว็บไซต์ http://www.immigration.gov.tw สามารถเข้าไปตรวจสอบและหาข้อมูลล่าสุดได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการทั่วประเทศ

รายการเอกสารแนบ

  • แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติการ“โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19ฟรีให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่เกินเวลากำหนด” pdf
หน้าแรก