โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

รองผู้อำนวยการ

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:125
林副署長 รองผู้อำนวยการ หลิน ซิงชุน
ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาจาก คณะการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง

ประสบการณ์ทำงาน
1.รองผู้อำนวยการกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
2.เลขาธิการกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้ากองบัญชาการชายแดน กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
4.หัวหน้ากองบัญชาการกิจการตรวจคนขาเข้าและขาออกที่สอง กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
5.เลขาธิการกิจการตรวจคนขาเข้าและขาออก กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หน้าแรก