โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

รองอธิบดีกรมตำรวจ

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:888
副座相片改 รองผู้อำนวยการ เหลียง กว๋อฮุย

ประวัติการศึกษา:
1.ปริญญาโทด้านอเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยตัมกัง
2.ปริญญาตรีด้านการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง รุ่นที่ 47

ประสบการณ์ทำงาน:
1.รองผู้อำนวยการกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
2.รองผู้อำนวยการกรมการทหาร กระทรวงมหาดไทย
3.รองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย
4.เลขานุการในสำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย
5.ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย (สำนักงานรัฐมนตรีประจำกระทรวง)
6.สำนักงานเลขานุการกระทรวงบริหาร (ทีมงานในสำนักงานกระทรวงบริหาร)
7.เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการรัฐบาลไต้หวัน (สำนักงานประธานาธิบดี)
8.หัวหน้าฝ่ายบุคคลในกรมตำรวจประจำเมืองไทเป
หน้าแรก